Kategorie
Kalendarz

Bubnicki, Hryniewicz, Kulikowski (red.), Metody i techniki analizy informacji i wspomagania decyzji_2002

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Bubnicki, Hryniewicz, Kulikowski (red.), Metody i techniki analizy informacji i wspomagania decyzji_2002

Książka zawiera zbiór artykułów, poddanych ścisłej selekcji i procesowi recenzyjnemu, związany z inicjatywą konferencji BOS (Badania Operacyjne i Systemowe), trwającą od około dwudziestu lat, a w szczególności z konferencją BOS 2002: „Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku”. Niniejszy tom ukazuje się wraz z dwoma innymi, również związanymi z tą inicjatywą; są to: „Modelowanie i optymalizacja: metody i zastosowanie”, pod red. Janusza Kacprzyka i Jana Węglarza i „Społeczeństwo informacyjne a badania operacyjne i zarządzanie”, pod red. Jana W. Owsińskiego i Andrzeja Straszaka. Zarówno sama konferencja BOS 2002, jak i wydanie tych trzech książek jest wynikiem współdziałania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, niepublicznej wyższej uczelni, powstałej pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, jednej z najpoważniejszych szkół w swojej dziedzinie w Polsce, Instytutu Badań Systemowych PAN, oraz Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych, od początku głównego gospodarza konferencji BOS.

Artykuły zawarte w niniejszym tomie dotyczą nowych metod, rozwijanych w jednych z najbardziej przyszłościowych dziedzin badań operacyjnych i systemowych - analizie i wspieraniu decyzji, zwłaszcza w sytuacjach wielokryterialnych i wieloosobowych, a także analizie danych i inżynierii wiedzy. Wiele z prezentowanych prac lokuje się w czołówce światowej w obrębie odpowiednich, rozpatrywanych w nich zagadnień. Książka dostarcza zatem nie tylko - ograniczonego, to prawda - przeglądu, a więc i pewnej perspektywy, ale także pokazuje szczególnie silne strony polskiej nauki w tych dziedzinach.

 

Spis treści:

 

Olgierd HRYNIEWICZ, Wprowadzenie

Spis treści

Lista recenzentów

 

I. Metody wspomagania decyzji w warunkach niepewności

 

Roman KULIKOWSKI, „Wspomaganie ryzykownych decyzji w systemach zarządzania finansowego”

Olgierd HRYNIEWICZ, „Podejmowanie decyzji w warunkach losowej niepewności i przy nieprecyzyjnym modelu decyzyjnym”

 

II. Wspomaganie podejmowania decyzji przy wielu kryteriach

 

Joanna BARTOSIK, Waldemar KORCZYŃSKI, Barbara SKUZA, „Przestrzenie preferencji jako kryteria optymalizacji”

Joanna BANAŚ, „Nowe podejście do rozmytego wielokryterialnego programowania liniowego”

Janusz GRANAT, „Analiza wielokryterialna w projektowaniu sieci telekomunikacyjnych”

Mariusz KALETA, Włodzimierz OGRYCZAK, Eugeniusz TOCZYŁOWSKI, Izabela ŻÓŁTOWSKA, „Wielokryterialne wspomaganie decyzji wytwórców na hurtowym rynku energii elektrycznej”

Eugeniusz TOCZYŁOWSKI, „Model optymalizacji obrotu wielotowarowego przy ograniczeniach”

Stanisław KRĘŻOŁEK, „Metoda AHP - struktury hierarchiczne”

Mirosław KWIESIELEWICZ, „Porządkowanie wariantów przy niekompletnych macierzach porównań parami”

Ewa van UDEN, „Uzupełnianie brakujących danych w macierzach porównań parami”

Kazimierz K. KOSMOWSKI, Mirosław KWIESIELEWICZ, „Uogólniona metoda agregacji w sensie AHP w analizie ryzyka systemów technicznych”

Jerzy BALICKI, „Ewolucyjna optymalizacja przydziałów zadań w systemach rozproszonych”

Marcin KORZEŃ, Andrzej PIEGAT, „Zastosowanie zbiorów przybliżonych w metodzie porównawczej oceny efektywności gospodarowania województw w Polsce”

Piotr HOLNICKI, Andrzej KAŁUSZKO, „Wspomaganie decyzji wyboru strategii redukcji koncentracji SO2 w wybranym regionie”

 

III. Problemy decyzji grupowych

 

Hanna BURY, Dariusz WAGNER, „Wybór metody tworzenia oceny grupowej. Propozycje rozwiązań”

Jacek W. MERCIK, M. MAZURKIEWICZ, „O pewnej metodzie rozdziału miejsc w ciele decyzyjnym”

Honorata SOSNOWSKA, „Porównanie paradoksu rozmiaru i paradoksu federacji”

Marcin MALAWSKI, „Własności transferu indeksów siły w schematach decyzyjnych”

Maciej WOLNY, „Quasi-klasyczna analiza decyzji złożonych”

Jan W. OWSIŃSKI, „Konsensus, struktura opinii, decyzja; problemy i propozycje”

Jerzy HOŁUBIEC, Grażyna SZKATUŁA, Dariusz WAGNER, „Analiza obietnic wyborczych ugrupowań politycznych”

Jerzy HOŁUBIEC, Joanna MALICKA-WĄSOWSKA, „Rozwój regionów w aspekcie polityki regionalnej Unii Europejskiej”

 

IV. Techniki ekstrakcji wiedzy

 

Mieczysław A. KŁOPOTEK, Sławomir T. WIERZCHOŃ, „Systemy wartościowań a rozproszone protokoły sieciowe”

Marek KOZŁOWSKI, Sławomir T. WIERZCHOŃ, „Ewolucyjny algorytm ekstrakcji sieci bayesowskich z danych”

Agnieszka ONIŚKO, Marek J. DRUZDZEL, Hanna WASYLUK, „Uczenie parametrów sieci bayesowskich z danych z wykorzystaniem bramek 'Noisy-OR'”

Krzysztof TROJANOWSKI, „Analiza cech iteracyjnego algorytmu optymalizacyjnego zastosowanego do optymalizacji parametrów dynamicznego systemu uczącego się”

Sławomir T. WIERZCHOŃ, U. KUŻELEWSKA, „Zastosowanie sztucznej sieci immunologicznej do grupowania danych”

Mirosława LASEK, „Generowanie reguł rozmytych dla analizy i oceny klientów bankowych”

Jarosław STAŃCZAK, Krzysztof SĘP, „Hybrydowy algorytm pozyskiwania reguł klasyfikacyjnych”

Jerzy TCHÓRZEWSKI, Krzysztof GLEJZER, Lucjan SZARAFIN, „Koncepcja zdalnego sterowania systemem odkryć w sztucznym świecie dokumentów internetowych”

 

V. Analiza danych i kognitywistyka

 

Janusz Kacprzyk, Sławomir Zadrożny, „Lingwistyczne podsumowania danych jako narzędzie wspomagania decyzji”

Piotr Grądzki, „Rozmyte grupowanie zbiorów danych z brakującymi wartościami atrybutów”

Leszek Klukowski, „Estymacja relacji tolerancji na podstawie porównań parami z błędami losowymi”

Zbigniew HALBINIAK, Elżbieta HUDYMA, Ireneusz Jóźwiak, „Dynamiczne modelowanie danych w predykcji szeregów czasowych z chaosem deterministycznym”

Małgorzata CHARYTANOWICZ, Piotr KULCZYCKI, „Algorytm bayesowskiej defuzyfikacji ciągłej warunkowej liczby rozmytej”

Piotr KULCZYCKI, Cyprian PROCHOT, „Identyfikacja stanów nietypowych za pomocą estymatorów jądrowych”

Przemysław GRZEGORZEWSKI, „Testy statystyczne do porównywania kart Pareto”

Małgorzata MACHOWSKA-SZEWCZYK, „Przykład metody klasyfikacji obiektów z zastosowaniem informacji rozmytej”

Izabela REJER, „Ocena istotności zmiennych objaśniających za pomocą modeli jednoargumentowych”

Jacek PIETRASZEK, „Zastosowanie metody sekwencyjnej modyfikacji danych w planowaniu badań technologicznych”

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www