Kategorie
Kalendarz

Bubnicki, Hryniewicz, Węglarz (red.), Badania_2004

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Bubnicki, Hryniewicz, Węglarz (red.), Badania_2004

Książka zawiera zbiór artykułów, poddanych selekcji i procesowi recenzyjnemu, związanych z inicjatywą konferencji BOS (Badania Operacyjne i Systemowe), trwającą już od ponad dwudziestu lat, a w szczególności z kolejną konferencją, BOS 2004: „Badania operacyjne i systemowe a rozwój gospodarki i społeczeństwa wiedzy: Wyzwania dla nauki polskiej po wejściu Polski do UE”. Niniejszy tom ukazuje się wraz z dwoma innymi, również związanymi z tą inicjatywą. Zarówno sama konferencja BOS 2004, jak i wydanie wspomnianych trzech książek oraz inne powiązane działania, to wynik współpracy Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych, inicjatora i od początku głównego gospodarza konferencji BOS, Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej w Warszawie, powstałej pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.

Artykuły zawarte w niniejszym tomie odnoszą się do kilku konkretnych dziedzin zastosowań badań operacyjnych i systemowych, zarówno klasycznych, jak i rozwijających się w ostatnim okresie. Podkreślić należy, że prace dotyczące bankowości i finansów, składające się na pierwszy rozdział książki, należą do stosunkowo młodej gałęzi zastosowań, przeżywającej szczególnie żywiołowy rozwój w ostatnich latach. Jednocześnie, klasyczna już dziedzina harmonogramowania jest reprezentowana w tomie przez zestaw artykułów składających się wręcz na obszerną monografię. Tom zamyka rozdział poświęcony zagadnieniom transportu lotniczego.

 

Spis treści:

 

Olgierd Hryniewicz, Wprowadzenie

Lista recenzentów

 

 1. Finanse i bankowość

   

  Irena Woroniecka, „Polityka stóp procentowych.Ccel inflacyjny i stabilizacyjny”

  Leszek Klukowski, „Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu długiem publicznym”

  Andrzej Dura, „Optymalna strategia rynkowa banku”

  Renata Dudzińska, „Portfele optymalne w zbiorze efektywnym - wybrane problemy”

  Adam Krzemienowski, „Optymalizacja portfela ze średnią warunkową jako miarą ryzyka na GPW”

  Maciej Romaniuk, „Założenie ciągłości czasu w problemie obliczania składki ubezpieczeniowej”

  Piotr Nowak, Maciej Romaniuk, „Zastosowanie procesu Levy?ego ze składnikami skokowymi do wyceny opcji”

  Maciej Romaniuk, Tatiana Ermolieva, „Wycena obligacji katastroficznych metodami symulacyjnymi”

   

 2. Metody badań operacyjnych w ekonomii

   

  Stanisław Piasecki, „Wstęp do teorii konkurencji rynkowej”

  Henryk Potrzebowski, „Wybrane modele konkurencji”

  Bolesław Andrzejewski, „Sieciowe modele gospodarki narodowej”

  Walenty Wawrzeniuk, „Prawno-finansowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego”

   

 3. Harmonogramowanie, planowanie i kontrola produkcji

   

  Zbigniew Buchalski, „Szeregowanie zadań w wielomaszynowym systemie równoległym przy zależnym od zasobów czasie realizacji zadań”

  Adam Janiak, Andrzej Śnieżyk, „Wielo maszynowy problem szeregowania zadań z efektem uczenia”

  Adam Janiak, Andrzej Śnieżyk, „Szeregowanie zadań z czasami wykonania zależnymi od pozycji”

  Eugeniusz Nowicki, „Przestrzeń rozwiązań problemu gniazdowego. Poszukiwanie rozproszone”

  Eugeniusz Nowicki, Adam Tyński, „Problem gniazdowy z transportem”

  Mariusz Makuchowski, „Wielo-sposobowy problem gniazdowy z operacjami nierównocześnie wykorzystującymi maszyny. Algorytmy konstrukcyjne”

  Paweł Antczak, Tadeusz Witkowski, „Ocena przydatności sieci neuronowych CS ANN w harmonog ramowaniu produkcji”

  Arkadiusz Antczak, Tadeusz Witkowski, „Zastosowanie algorytmów GRASP i Tabu Search do harmonogramowania produkcji”

  Lidia Kozik, Dorota Kuchta, Marcin Ząbik, „Problem harmonogramowania zajęć na potrzeby jednostek edukacyjnych”

  Adam Janiak, Marcin Winczaszek, „Szeregowanie zadań z nieliniową funkcją kar za nieterminowość”

  Adam Janiak, Andrzej Kozik, Tomasz Krysiak, Marcin Winczaszek, „Szeregowanie zadań z potęgowym modelem zmiany ich wartości”

  Barbara Gładysz, Dorota Kuchta, „Jednomaszynowy system obsługi z nieprecyzyjnymi czasami obsługi”

   

 4. Transport lotniczy

   

  Marek Malarski, „Optymalne i suboptymalne rotacje samolotów”

  Mariusz Krzyżanowski, Włodzimierz Choromański, „Koncepcja swobodnych tras przelotu - optymalizacja trajektorii lotu”

  Marek Malarski, Barbara Mażbic-Kulma, „Planowanie lotów z ograniczeniami ruchowymi”

  Marcin Piątek, Marek Malarski, „Dynamiczne wyznaczanie trajektorii lotu nietrasowego dla zadania szeregowania samolotów lądujących”

  Piotr Andrzej Dmochowski, Marek Malarski, „Wyznaczanie dopuszczalnych wielkości ruchu lotniczego”

  Michał Kraśnicki-Sokół, Marek Malarski, „Metoda oceny systemu obsługi pasażerów w porcie lotniczy”

  Michał Kozłowski, Marek Malarski, „Wyznaczanie gotowości operacyjnej portu lotniczego”

  Anna Stelmach, Marek Malarski, „Metoda oceny procesu obsługi ruchu lotniczego w rejonie lotniska”

  Jacek Skorupski, „Modelowanie ruchu lotniczego w rejonie lotniska z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa”

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www