Kategorie
Kalendarz

Bubnicki, Kulikowski, Kacprzyk, XV Krajowa Konferencja Automatyki_T. 1_2005

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Bubnicki, Kulikowski, Kacprzyk, XV Krajowa Konferencja Automatyki_T. 1_2005

Krajowe Konferencje Automatyki mają już długą historię. W pierwszym okresie organizowane były wspólnie przez Polską Akademię Nauk, Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego (obecnie MENiS) oraz Naczelną Organizację Techniczną, a lokalnymi organizatorami były różne krajowe ośrodki automatyki. Pierwsze cztery konferencje odbyły się kolejno w Warszawie (1958), Wro­cławiu (1961), Gliwicach (1964) i Krakowie (1967). W drugim dwudziestoleciu ich historii po­ziom, popularność i ranga konferencji uległy znacznemu obniżeniu. Równocześnie były i są orga­nizowane różnej rangi konferencje o tematyce zbliżonej lub częściowo obejmującej zakres auto­matyki, z których największe tradycje ma organizowana już przeszło 30 lat we Wrocławiu mię­dzynarodowa konferencja SYSTEMS SCIENCE poświęcona ogólnej teorii i technice systemów oraz systemom automatyki i informatyki.

W końcu lat dziewięćdziesiątych Komitet Automatyki i Robotyki PAN postanowił przywrócić krajowym konferencjom automatyki ich dawną rangę i reaktywować je jako najwyższe krajowe forum dla prezentacji aktualnych osiągnięć naukowych poszczególnych ośrodków w naszej dys­cyplinie. Po pewnym czasie spotkało się to z pełnym poparciem ze strony nowych władz współor­ganizatora konferencji, tj. Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki (POL- SPAR). Rezultatem były dwie poprzednie konferencje, których organizację powierzono Politech­nice Opolskiej (1999) i Uniwersytetowi Zielonogórskiemu (2002) oraz jest obecna konferencja organizowana przez Instytut Badań Systemowych PAN przy współudziale Politechniki Warszaw­skiej, Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów oraz Polskiego Stowarzyszenia Pomia­rów, Automatyki i Robotyki.

Prezentowaną w „Materiałach” tematykę pogrupowano w działy obejmujące ogólną teorię stero­wania i teorię systemów, zagadnienia techniki sterowania i techniki systemów, robotykę, sztuczną inteligencję, sterowanie kompleksami operacji, komputerowe systemy sterowania oraz zastosowa­nia automatyki i techniki systemów. Wymieniona tu tematyka wykracza poza tradycyjny zakres automatyki. Odpowiada to aktualnym tendencjom rozwojowym naszej dyscypliny oraz ustaleniom naszego Komitetu, według których automatyka rozumiana jest w szerokim tego słowa znaczeniu, obejmującym również pokrewne zagadnienia informatyki, teorii i techniki systemów oraz zasto­sowania nietechniczne. Podział nadesłanych i zakwalifikowanych tekstów na rozdziały i odpowia­dające im sesje w programie konferencji może być oczywiście dyskusyjny. Przynależność niektó­rych referatów do odpowiednich działów nie była bowiem jednoznaczna. Całość materiałów po­przedza zestaw tekstów referatów plenarnych, które wraz z referatami „problemowymi” rozpoczy­nającymi większość rozdziałów (sesji), poświęcone są podstawowym kierunkom i problemom reprezentatywnym dla aktualnych prac polskich ośrodków. Ostatni rozdział zawiera materiały sesji specjalnej poświęconej zastosowaniom metod systemowych dla ośrodków sprężystych.

W „Materiałach” opublikowane są bez zmian teksty nadesłane przez autorów. Prace redakcyjne ograniczyły się do ustalenia odpowiedniej kompozycji całości (co przy dużym rozrzucie tematycz­nym nie było zadaniem łatwym), nielicznych sugestii zmian tytułów referatów w rozszerzonych abstraktach stanowiących podstawę zakwalifikowania referatu oraz do sprawdzenia wymagań formalnych przekazanych w instrukcji dla autorów.

Korzystając z okazji chciałbym przekazać szerszemu gronu uczestników konferencji i czytelników „Materiałów” krótkie informacje o Komitecie Automatyki i Robotyki PAN. Jest to jeden z komite­tów PAN zajmujących się poszczególnymi dyscyplinami nauki. W obecnej kadencji Komitet liczy 36 członków (w tym 13 członków PAN). W ramach Komitetu działają następujące sekcje odpo­wiadające wybranym działom lub problemom naszej dyscypliny:

1.     Sekcja Teorii Sterowania,

2.     Sekcja Modelowania i Optymalizacji Systemów,

3.     Sekcja Inżynierii Wiedzy i Badań Operacyjnych,

4.      Sekcja Systemów Wspomagania Decyzji,

5.     Sekcja Robotów,

6.     Sekcja Sensorów i Receptorów,

7.     Sekcja Zastosowań Logik Rozmytych i Sieci Neuronalnych w Automatyce,

8.     Sekcja ds. Kształcenia.

W skład sekcji wchodzą nie tylko członkowie Komitetu, lecz również inni zaproszeni specjaliści z ośrodków szkolnictwa wyższego, PAN i jednostek badawczo-rozwojowych.

Do najważniejszych zadań Komitetu należy integracja środowiska naukowego w naszej dyscypli­nie, analiza i ocena tematyki badań oraz ośrodków naukowych, opracowywanie perspektyw roz­wojowych i preferowanych kierunków badawczych, analiza stanu kadry i problemów kształcenia, przedstawianie różnego rodzaju ekspertyz i opinii oraz organizacja lub współorganizacja konfe­rencji naukowych. Na forum Komitetu i poszczególnych sekcji przedstawiane są również oddziel­ne referaty prezentujące najważniejsze osiągnięcia naukowe lub problemy badawcze. Komitet po­przez swoich członków aktywnie uczestniczy w działalności Międzynarodowej Federacji Automa­tyki IFAC i poszczególnych komitetów problemowych tej Federacji. Organem Komitetu jest kwartalnik „Archives of Control Sciences”. Do wszystkich zainteresowanych zwracam się z proś­bą o współpracę z Komitetem lub jego sekcjami, a do potencjalnych autorów monografii - z proś­bą o przedstawianie propozycji do opublikowania w ramach serii „Monografie Komitetu Automa­tyki i Robotyki PAN”, która została reaktywowana po długiej przerwie (ukazało się osiem pozycji, a kolejna jest w przygotowaniu). Zastępcami przewodniczącego Komitetu są: prof. Józef Korbicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Krzysztof Kozłowski z Politechniki Poznańskiej i prof. An­toni Niederliński z Politechniki Śląskiej. Sekretarzem naukowym jest prof. Jerzy Józefczyk z Poli­techniki Wrocławskiej.

 

Spis treści tomu 1:

 

I.        REFERATY PLENARNE

Układy dodatnie z opóźnieniami, Tadeusz Kaczorek

Zastosowania zmiennych niepewnych w problemach sterowania systemami komputerowymi, Zdzisław Bubnicki

Systemy sterowania w energetyce, Leszek Trybus

Wspomaganie zarządzania gospodarką opartą na wiedzy systemowej i teorii sterowania z uwzględnieniem ryzyka, Roman Kulikowski

Wieloetapowe sterowanie rozmyte ze stochastycznym układem sterowanym, Janusz Kacprzyk

Mechanizmy współpracy: koordynacja periodyczna i iteracyjna, Krzysztof Malinowski

II.      TEORIA STEROWANIA - TEORIA SYSTEMÓW

Fascynujące własności układu z pochodnymi wyższego rzędu w regulatorze (referat problemowy,) Ryszard Gessing

Automatyka, cybernetyka i informatyka a systemy, Andrzej Straszak

Asynchroniczna fuzja danych z wielu estymatorów stanu, Zdzisław Kowalczuk, Mariusz Domżalski

Użycie ułamkowego filtru Kalmana do estymacji parametrów układu rzędu ułamkowego, Dominik Sierociuk

O zerach, podprzestrzeniach zerujących wyjście i zerowych dynamikach w układach liniowych właściwych, Jerzy Tokarzewski

Koncepcja skalowania czasowego odpowiedzi układów wielowymiarowych, Bogdan Grzywacz

Minimalizacja pary macierzy (A, B) układu 2D opisanego modelem ogólnym za pomocą grafów oddziaływań, Konrad Markowski

O projektowaniu odpornym na niedoskonałości modelu numerycznego, Mariusz Kamola

Analiza częstotliwościowa układu zmiennego w czasie - algorytm i przykłady, Przemysław Orłowski

Zastosowanie wysokiego rzędu pochodnych w sterowaniu obiektem nieliniowym, Roman Czyba, Marian Błachuta

Sterowanie LQG z ograniczeniami amplitudy i wariancji sygnału sterującego, Andrzej Królikowski, Tomasz Kubiak, Dariusz Horla

Korektor równoległy dla układów z nieminimalnofazowymi obiektami, Ryszard Gessing

Regulacja w układzie o dwóch stopniach swobody dla obiektów z opóźnieniem, Rafał Grygiel, Marian Błachuta

Struktura mieszana w sterowaniu obiektem liniowym z ograniczeniem sygnału wejściowego, Jacek Pieniążek

Modele hierarchiczne złożonych obiektów sterowania, Włodzimierz Stanisławski, Marek Rydel

Układy sterowania z nierównomiernym próbkowaniem sygnałów, Krzysztof Czyż

III.      STABILNOŚĆ, STEROWALNOŚĆ, OBSERWOWALNOŚĆ

Sterowalność układów dyskretnych typu 2-D (referat problemowy), Jerzy Klamka

Metody stabilizacji (referat problemowy), Wojciech Mitkowski

Odporna stabilność dodatnich układów dyskretnych z opóźnieniem o liniowej strukturze niepewności, Mikołaj Busłowicz

Obszary D-stabilności układów regulacji z obiektem pierwszego rzędu z opóźnieniem, Andrzej Ruszewski

Obszary stabilności w przestrzeni parametrów układów regulacji z obiektem wieloinercyjnym z opóźnieniem, Andrzej Ruszewski

Stabilizacja liniowego nieskończenie wymiarowego systemu oscylacyjnego za pomocą liniowego sprzężenia zwrotnego od położenia, Paweł Skruch     

Stabilność rozproszonego układu regulacji z predykcją stanu, Andrzej Tutaj

Stabilizowalność i wykrywalność pewnej klasy systemów parabolicznych o niepewnych parametrach, Krzysztof Oprzędkiewicz

Osiągalność i sterowalność liniowych układów dyskretnych z opóźnieniami zmiennych stanu, Mikołaj Busłowicz

Osiągalność zupełna i sterowanie z minimalną energią dodatnich układów dyskretnych z opóźnieniami, Mikołaj Busłowicz, Tadeusz Kaczorek

Sterowalność dodatnich układów dyskretnych z jednym opóźnieniem zmiennych stanu, Rafał Kociszewski

Wyznaczanie zasięgu zbioru osiągalności dwuwymiarowego ciągło-dyskretnego układu liniowego z niepewnością typu elipsoidalnego, Ewa Krasoń

Sterowalność dodatnich układów dyskretnych z opóźnieniem od stanu i sterowania, Wojciech Trzasko, Rafał Kociszewski

Projektowanie obserwatorów stanu dla dyskretnych w czasie systemów nieliniowych, Marcin Witczak

IV.      STEROWANIE OPTYMALNE I ADAPTACYJNE

O projektowaniu wielowymiarowych układów adaptacyjnego sterowania (referat problemowy), Stanisław Bańka

Od optymalizacji parametrycznej do optymalizacji dynamicznej, czyli od ustalonej struktury regulatora do odkrycia jego nieznanej struktury (referat problemowy), Henryk Górecki

Adaptacyjne sterowanie terminalne z losowym horyzontem, Tadeusz Banek, Edward Kozłowski

Zasady tworzenia uproszczonego fizykalnego modelu procesu dla potrzeb sterowania adaptacyjnego, Jacek Czeczot

Wykorzystanie nierówności różniczkowych w adaptacyjnym sterowaniu nieliniowym, Andrzej Dzieliński

Regulacja predykcyjna wybranej klasy obiektów nieliniowych z ograniczeniami wejść, Stefan Domek

Optymalizacja wypukła w zastosowaniu do syntezy adaptacyjnego regulatora predykcyjnego z niejawnym układem anti-windup, Dariusz Horla

Zastosowanie funkcji sklejanych w zadaniu optymalnej identyfikacji, obserwacji stanu i regulatorze adaptacyjnym, Witold Byrski, Marcin Nowak

Bieżąca optymalizacja punktu pracy procesów regulowanych algorytmem predykcyjnym, Maciej Ławryńczuk, Piotr Marusak, Piotr Tatjewski

Optymalny sygnał typu bang-bang do estymacji parametru w obiekcie pierwszego rzędu, Zbigniew Nahorski, Jarosław Stańczak

Ślizgowe sterowanie obiektem trzeciego rzędu z nieostrym ograniczeniem sygnału wejściowego, Andrzej Bartoszewicz, Aleksandra Nowacka

Inwersje macierzy wielomianowych a sterowanie minimalnowariancyjne, Krzysztof J. Latawiec, Wojciech P. Hunek

Struktura dyskretnych algorytmów optymalnych ze względu na normę H¥, Piotr Suchomski

Metoda wyboru sterowania wielokryterialnego procesem wieloetapowym przy użyciu funkcji osiągnięcia, Andrzej Łodziński

Oscylacyjne procesy czasooptymalne, Katarzyna Majewska

 

V.        IDENTYFIKACJA I ROZPOZNAWANIE

Identyfikacja kompleksów operacji przy ograniczonych możliwościach pomiarowych {referat problemowy)Jerzy Świątek

Identyfikowalność elementarnych modeli biliniowych, Ewa Bielińska

Identyfikacja modeli Wienera z wykorzystaniem wielosinosoidalnych losowych sygnałów pobudzającychJarosław Figwer

Identyfikacja modeli ciągłych obiektów dynamicznych z nierównomiernie próbkowanymi sygnałamiJarosław Figwer, Krzysztof Czyż

Nieparametryczne metody estymacji i identyfikacji parametrów systemów nieliniowychZygmunt Hasiewicz, Grzegorz Mzyk

Zadanie upraszczania modeli jako problem interpolacyjnyWiesław Krajewski

Identyfikacja niecałkowitego rzędu pochodnej równania Bagley’a-Torvika, Piotr Ostalczyk, Radosław Cisz

Rekursywna identyfikacja obiektów wielowymiarowych z wykorzystaniem funkcji bazy ortonormalnejRafał Stanisławski, Krzysztof Latawiec

Czynniki informacji i ryzyka w identyfikacji postaci modelu matematycznego, Mirosław Bereziński

Identyfikacja masy obiektu w zawieszeniu magnetycznymAdam Piłat

Identyfikacja biometryczna realizowana na podstawie ruchu oka, Robert Brzeski, Józef Ober

Identyfikacja on-line w układzie aktywnego tłumienia hałasu - nowa metoda z dziedziny widm wyższych rzędów, Teresa Główka

Identyfikacja modeli dla celów aktywnego tłumienia hałasu, Jerzy Kasprzyk

Percepcyjna przestrzeń kolorów w przetwarzaniu i analizie obrazów komputerowych, Paweł Buczyński

Identyfikacja osób na podstawie cech twarzy z zastosowaniem logiki rozmytej, Dominika Gutowska, Longin Stole

Poprawa kontrastu w zastosowaniu do przetwarzania obrazów szarościowych, Sławomir Skoneczny

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www