Kategorie
Kalendarz

Bubnicki, Kulikowski, Kacprzyk, XV Krajowa Konferencja Automatyki_T. 2_2005

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Bubnicki, Kulikowski, Kacprzyk, XV Krajowa Konferencja Automatyki_T. 2_2005

Spis treści tomu 2:

  

VI.      OPTYMALIZACJA I PODEJMOWANIE DECYZJI

Wielokryterialna optymalizacja ewolucyjna z preselekcjąkwalitatywnych subkryteriów (referat problemowy), Zdzisław Kowalczuk

Planowanie strategii pomiarowych w nieliniowych zagadnieniach odwrotnych z zastosowaniem niegładkich kryteriów optymalności, Dariusz Uciński

Uogólnione zagadnienie odwrotne i całkowitoliczbowość zmiennych w zadaniach programowania liniowego, Marek Libura

Algorytm ewolucyjny globalnej optymalizacji procesów okresowych z ograniczeniami stabilnościowymi, Marek Skowron, Krystyn Styczeń

Wielokryterialna selekcja wariantów rozwoju infrastruktury sieciowej, Stanisław Łukasik

Bezpośrednie metody minimaksymalizacji leksykograficznej, Włodzimierz Ogryczak, Tomasz Śliwiński

 

VII.      METODY STOCHASTYCZNE - PROBLEMY NIEDETERMINISTYCZNE

Wybór zmiennych w analizie systemowej - zastosowanie statystycznych metod badania zależności z wykorzystaniem nieprecyzyjnych danych (referat problemowy), Olgierd Hryniewicz

Zastosowanie modelu inercyjnego z opóźnieniem do oceny jakości tłumienia zakłóceń stochastycznych w układach z regulatorami dyskretnymi PID, Grzegorz Bialic, Marian Błachuta

Rozproszona symulacja stochastycznych sieci Petriego, Ryszard Koniewski

Zastosowanie zmiennych niepewnych do podejmowania decyzji dla obiektu o strukturze równoległej, Donat Orski

Niedeterministyczne układy równań w analizie sterowania systemami produkcyjnymi, Cz. 1 - Liniowe zagadnienia przedziałowe i rozmyte, Longin Stole

Niedeterministyczne układy równań w analizie sterowania systemami produkcyjnymi, Cz.2 - Liniowe zagadnienia stochastyczne, Longin Stole

Zmiennostrukturalne sterowanie rozmyte układem dynamicznym o właściwościach oscylacyjnych, Tadeusz Wacławski

 

VIII.      APARATURA AUTOMATYKI

Urządzenie/system automatyki jako system związany z bezpieczeństwem, Tadeusz Missala

Zdalne strojenie częstotliwościowe regulatorów przemysłowych, Zbigniew Świder, Leszek Trybus

Zmniejszenie wpływu ograniczeń elementu wykonawczego w układach z regulatorem PID poprzez dynamiczną modyfikację wartości zadanej, Krzysztof B. Janiszewski

Struktura i właściwości funkcjonalne modułowo aparatowego systemu automatyki MASAP, Zbigniew Pietrusiński

Sterowanie magnetycznym zawieszeniem z wykorzystaniem szybkich sterowników opartych na technologii FPGA, Paweł Piątek

Sterowanie rozmyte serwonapędu elektropneumatycznego, Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf

Metoda syntezy regulatora dyskretnego, Jan Leszczyński

Dydaktyczne laboratorium sterowników przemysłowych, Wojciech Trzasko

  

IX.     SYSTEMY STEROWANIA

Regulacja predykcyjna w warstwowych strukturach sterowania (referat problemowy), Piotr Tatjewski

Wdrażanie zaawansowanych układów regulacji w strukturze przełączanej, Sebastian Plamowski, Piotr Tatjewski

Optymalne aproksymatory opóźnienia układów ciągłych oraz ich realizacje cyfrowe i analogowe, Andrzej J. Marusak

Dobór kroku adaptacji dla algorytmu FX-LMS, Małgorzata I. Michalczyk

Adaptacyjne algorytmy sterowania dla przestrzennych stref ciszy, Małgorzata I. Michalczyk

Optymalny układ sterowania do generacji stref ciszy w żądanym położeniu, Marek Pawelczyk

Sterowanie eliminatorem drgań samowzbudnych z wykorzystaniem wewnętrznego modelu zakłóceń,

Marcin Chodźko, Krzysztof Marchelek, Arkadiusz Parus

Aplikacja systemu sterowania tolerującego uszkodzenia dla stanowiska laboratoryjnego walczaka, Marcin Leszczyński, Michał Syfert

 

X.      TECHNIKA SYSTEMÓW-DIAGNOSTYKA

Zastosowanie elementów korekcyjnych automatyki w diagnostyce obiektów technicznych, Paweł Lindstedt, Paweł Ostapkowicz

System bieżącej diagnostyki stacji wyparnej, Michał Syfert, Paweł Rzepiejewski, Paweł Wnuk, Jan Maciej Kościelny

Diagnostyka procesów w strukturze zdecentralizowanej, Paweł Wnuk, Michał Syfert

Problem uszkodzeń wielokrotnych w diagnostyce procesów przemysłowych, Jan Maciej Kościelny, Michał Bartyś

Blok analizy diagnostycznej pakietu Diana jako źródło wiedzy, Edward Michalewski

Optymalne rozmieszczenie czujników pomiarowych dla liniowego układu o parametrach rozłożonych,  Dariusz Szewczyk

Aproksymacyjna sterowalność układów mechanicznych, Jerzy Respondek

Prosty system indeksowania i klasyfikacji dokumentów w obrębie określonej dziedziny, Jan Wojciech Owsiński, Andrzej Gutkiewicz

  

XI.   ROBOTY

Sterowanie impedancyjne robotów z napędami pneumatycznymi (referat problemowy), Edward Jezierski

 Modernizacja sterowania robota IRb-6, Andrzej Englot, Aleksander Mazgaj

Regulatory rozmyte w sterowaniu robota przemysłowego IRP-6, Mieczysław Zaczyk

Ocena zdolności układu napędowego robota podwodnego do wytwarzania zadanych sterowań, Jerzy Garus

Badanie modelowe manipulatora elektropneumatycznego typu tripod, Paweł Łaski, Ryszard Dindorf

Robot antyterrorystyczny - wybrane zagadnienia konstrukcyjne, Piotr Szynkarczyk, Sebastian Pawłowski, Tomasz Krakówka, Rafał Czupryniak Stanisław Nycz, Michał Kulawiec, Mariusz Kozak, Sławomir Kapełko, Adam Andrzejuk

Stabilizacja do punktu dwukołowego robota mobilnego z wykorzystaniem algorytmów zmiennych w czasie,

Krzysztof Kozłowski, Dariusz Pazderski, Marcin Kiełczewski

Sterowanie nieholonomicznym systemem łańcuchowym metodą orientowania pola wektorowego, Maciej Michałek, Krzysztof Kozłowski

Powtarzalny algorytm kinematyki odwrotnej dla podwójnie nieholonomicznych manipulatorów mobilnych, Krzysztof Tchoń, Janusz Jakubiak

Identyfikacja modelu robota za pomocą rekurencyjnych sieci neuronowych - synteza układu sterowania robota, Cezary Wildner, Jerzy E. Kurek

Nowe kryterium przeszukiwania w metodzie bazującej na algorytmie PRM, Artur Babiarz

Modelowanie dynamiki robotów podwodnych, Andrzej Żak

  

XII.          STEROWANIE KOMPLEKSAMI OPERACJI

Odporne algorytmy podejmowania decyzji dla wybranych przypadków alokacji i szeregowania zadań w warunkach niepewności (referat problemowy), Jerzy Józefczyk

Redukcja systemu STRIPS z uwzględnieniem niepełności informacji do zadania programowania liniowego, Adam Gałuszka, Andrzej Swiemiak

Algorytm harmonogramowania zadań podzielnych na maszynach równoległych przy uwzględnieniu przezbrojeń i ograniczeń zasobowych, Tomasz Śliwiński, Eugeniusz Toczyłowski

Nowe problemy i algorytmy szeregowania zadań na ruchomych realizatorach, Jerzy Józefczyk

Hybrydowy algorytm szeregowania zadań na ruchomych realizatorach dla kryterium średniego czasu przepływu, Wojciech Thomas

Zastosowanie programowania z ograniczeniami do wariantowania obsługi zleceń produkcyjnych w MSP, Paweł Sitek, Jarosław Wikarek, Zbigniew Banaszak

Zastosowanie technik programowania z ograniczeniami w zadaniach rozstrzygania konfliktów zasobowych, Robert Wójcik, Krzysztof Bzdyra, Zbigniew Banaszak

 

XIII.          STEROWANIE I TECHNIKA KOMPUTEROWA

Sterowanie ruchem w pakietowych sieciach komputerowych dla zapewnienia jakości usług (referat problemowy), Adam Grzech

Optymalny układ stacji bazowych bezprzewodowego systemu transmisji danych LMDS, Piotr Kulczycki, Jacek Waglewski

Zastosowanie gry symulacyjnej do analizy bezpieczeństwa systemów informatycznych, Ireneusz J. Jóźwiak, Wojciech Laskowski

Sterowanie przeciążeniem w sieci ATM w warunkach niepewności, Magdalena Turowska

Zastosowanie zmiennych niepewnych i losowych w problemie sterowania alokacją zadań w systemie wieloprocesorowym, Tomasz Dębicki

Realizacja systemu sterowania ochroną przeciwpowodziową w środowisku gridów obliczeniowych, Michał Karpowicz, Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Adam Kozakiewicz

UML-owy model systemu nadzorowania transmisji danych przez sterownik, Karol Grandek, Andrzej Gacek

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www