Kategorie
Kalendarz

Dowgiałło (red.), Metody analizy i planowania produkcji zwierzęcej, T. 1_1990

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Dowgiałło (red.), Metody analizy i planowania produkcji zwierzęcej, T. 1_1990

Praca ujmuje wyniki badań i studiów dotyczących problemu CPBR 10.17/X pt. „Ekonomiczna efektywność produkcji zwierzęcej w oparciu o regionalną bazę paszową” realizowanych w latach 1986-1990 w ramach Centralnego Problemu Badawczo Rozwojowego Nr 10.17 pt. „Metody intensyfikacji produkcji zwierzęcej w oparciu o regionalną bazę paszową”.

Należy stwierdzić, iż najsłabszym ogniwem w działalności gospodarstw rolnych jest gospodarka paszowa. Dlatego też doskonalenie metod planowania i analizy w tej dziedzinie posiada doniosłe znaczenie nie tylko dla podniesienia wyników ekonomicznych produkcji zwierzęcej ale też rezultatów działalności gospodarstwa rolnego. Stanowi ono bowiem zintegrowany system gdzie wszystkie sprzężone wzajemnie części składowe winny być podporządko -wane realizacji jego celów Jako organicznej całości.

Intensyfikacja wykorzystania powierzchni paszowych, zmniejszenie strat paszy, pozwala ograniczyć areały upraw paszowych w plonie głównym co umożliwia rozszerzenie areałów opłacalnych upraw towarowych. Natomiast wzrost plonów z 1 ha upraw paszowych obniża koszty produkcji jednostek karmowych, białka i ma decydujące znaczenie, dla wyników ekonomicznych chowu zwierząt.

W niniejszym I tomie uwzględniono opracowania traktujące o metodach planowania i analizy gospodarki paszowej oraz intensyfikacji produkcji bydlęcej, przy uwzględnieniu podejścia systemowego i metod ekonometrii.

W badaniach uczestniczyły zespoły pracowników naukowych z następujących uczelni: ART Bydgoszcz, AR Kraków, ART Olsztyn, AR Poznań, AR Szczecin, WSRP Siedlce, AR Wrocław, SGGW AR Warszawa oraz Zakładu Systemów Zarządzania Przedsiębiorstwami Rolniczymi Instytutu Badań Systemowych PAS, Koszalińskiego Ośrodka Naukowo-Badawczego i Śląskiego Instytutu Badawczego w Opolu.

 

Spis treści:

 

Zygmunt DOWGIAŁŁO, Przedmowa

 1. Zygmunt DOWGIAŁŁO, „Systemowe ujęcie chowu bydła i gospodarki paszowej”
 2. Bogdan KRAWIEC, Danuta MARKIEWSKA-KRAWIEC, Krzysztof WISIŃSKI, „Metoda planowania produkcji roślinnej z uwzględnieniem ryzyka w gospodarce paszowej”
 3. Józef KOPEĆ, Marian MALICKI, „Metoda leksykograficzna w planowaniu gospodarki paszowej przedsiębiorstwa rolnego”
 4. Antoni PIWOWARSKI, „Metoda analizy diagnostycznej efektywności gospodarki paszowej w przedsiębiorstwie”
 5. Zenon FARYSEJ, „Czynniki kształtujące plony roślin pastewnych w skrajnie niekorzystnych warunkach gospodarowania”
 6. Teodor NIETUPSKI, „Sposoby oceny bazy paszowej w gminie”
 7. Jerzy BUSZ, „Efektywność powierzchni paszowej w indywidualnych gospodarstwach rolnych o różnych rozmiarach”
 8. Michał SZNAJDER, „Model liniowy służący do optymalizacji bilansów żywieniowych stad krów mlecznych”
 9. Marian CHMURAK, Michał SZNAJDER, „Metoda optymalizacji rozdysponowania pasz dla stada krów w indywidualnym gospodarstwie rolnym”
 10. Dymitr KALISZEWICZ, „Metoda ustalania kosztów produkcji mleka przy zróżnicowanych wydajnościach jednostkowych krów”
 11. Zygmunt DOWGIAŁLO, „Rola dyrektora a dynamizm innowacyjny w produkcji zwierzęcej”
 12. Antoni PIWOWARSKI, „Kapitał zagraniczny Jako czynnik wzrostu ekonomicznego gospodarstw rolnych”
 13. Zbigniew KOWALSKI, „Efektywność intensyfikacji chowu krów mlecznych”
 14. Piotr CHAŁUPKA, „Metoda analizy ekonomicznej efektywności chowu bydła przy wykorzystaniu ETO”
 15. Leszek SZYDŁOWSKI, „Wykorzystanie interaktywnej metody programowania wielokryterlalnego do określenia dawki żywieniowej”
 16. Teodor NIETUPSKI, Andrzej KRUPA, „Modelowa metoda przewidywania reakcji producentów rolnych na zmiany cen z wykorzystaniem parametrycznego programowania liniowego”
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www