Kategorie
Kalendarz

Gutenbaum, Inkielman (red.), Symulacyjny

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Gutenbaum, Inkielman (red.), Symulacyjny

Książka zawiera opis i wyniki badań symulacyjnych średniookresowego modelu gospodarki Polski w okresie transformacji ustrojowej. W modelu wyodrębniono 6 sektorów produkcyjnych ze względu na rodzaj wytwarzanych dóbr (surowce, dobra inwestycyjne i konsumpcyjne) oraz formę własności (państwową i prywatną), co pozwala na badanie wpływu procesu prywatyzacji na gospodarkę.

Przytoczono prognozy (na lata 1998–2001–2007) podstawowych wskaźników makroekonomicznych (PKB, inflacja, konsumpcja, bezrobocie, produkcja, inwestycje, wydatki budżetowe, itp.) przy różnych scenariuszach, charakterystycznych dla określonych polityk decyzyjnych. Wyznaczono zbiory efektywne (optymalne w sensie Pareto) zmiennych decyzyjnych względem wybranych wskaźników makroekonomicznych. Na podstawie analizy tych zbiorów dokonano próby określenia efektywności ścieżek rozwoju makroekonomicznego Polski.

W książce zamieszczono obszerne streszczenie, spis zmiennych i parametrów modelu oraz podpisów pod rysunkami w języku angielskim, co pozwala na praktyczne zaznajomienie się z jej zawartością, również czytelnikom nie znającym języka polskiego.

Monografia przeznaczona jest dla czytelników zainteresowanych zagadnieniami rozwoju makroekonomicznego Polski, w szczególności podejmowaniem decyzji makroekonomicznych.

Spis treści:

1.      WSTĘP

 

1.1      Wprowadzenie (Jakub Gutenbaum)

 

1.2      Modele gospodarki polskiej – przegląd (Jan Gadomski, Irena Woroniecka) 

 

2.      STRUKTURA MODELU I JEGO PODSTAWOWE ELEMENTY

 

2.1        Uwagi ogólne (Michał Inkielman)

2.2         Konwencja opisu modelu (M. Inkielman)

2.3         Model sektora gospodarstw domowych (konsumpcja) (M.Inkielman)

2.3.1.        Procesy gospodarcze opisywane przez model

2.3.2.        Opis struktury modelu i jego obliczeń

2.3.3.        Lista parametrów, wielkości wejściowych i równań

2.4         Model sektora produkcyjnego (M. Inkielman)

2.4.1.        Procesy gospodarcze opisywane przez model

2.4.2.        Dekompozycja sektora produkcyjnego

2.4.3.        Opis struktury modelu i jego obliczeń

2.4.4.        Lista parametrów, wielkości wejściowych i równań modelu

2.5         Model sektora budżetowego (M. Inkielman)

2.5.1.        Procesy gospodarcze opisywane przez model

2.5.2.        Opis struktury modelu i jego obliczeń

2.5.3.        Lista parametrów, wielkości wejściowych i równań modelu

2.6         Model sektora finansowo-bankowego (Janusz Babarowski)

2.6.1.        Procesy gospodarcze opisywane przez model

2.6.2.        Opis modelu

2.6.2.1.        Konstrukcja modelu sektora finansowego

2.6.2.2.        Wymiana z zagranicą

2.6.2.3.        Wielkości wejściowe i wyjściowe modelu

2.6.3.        Lista parametrów, wielkości wejściowych i równań modelu

2.7         Koordynacja podmodeli – człon główny modelu (M. Inkielman)

2.7.1.        Bilansowanie strumieni rzeczowych podmodeli i zatrudnienia

2.7.1.1.        Macierz przepływu produktów

2.7.1.2.        Składniki zatrudnienia i bilans siły roboczej

2.7.2.        Bilansowanie popytu i podaży oraz mechanizmy cenowe

2.7.2.1.        Rynek dóbr konsumpcyjnych

2.7.2.2.        Rynek materiałów i rynek dóbr inwestycyjnych

2.7.3.      Lista parametrów, wielkości wejściowych i równań arkusza głównego MAIN

2.7.4.       Tablica powiązań podmodeli

2.7.5.       Obliczanie ogólnych wskaźników makroekonomicznych

 

3.      KALIBRACJA MODELU I SCENARIUSZ BAZOWY

 

3.1   Opracowanie danych statystycznych (J. Babarowski, J. Gadomski, I. Woroniecka)

3.1.1.      Dane statystyczne w okresie transformacji gospodarczej

3.1.2.      Opracowanie danych statystycznych sfery materialnej dla potrzeb modelu

3.1.3.      Opracowanie danych statystycznych finansowo-bankowych dla potrzeb modelu

3.2   Dostrajanie modelu dla danych historycznych 1993–1996 (J. Gadomski, M. Inkielman, I. Woroniecka)

3.2.1.        Warunki początkowe

3.2.2.        Podstawowe modele podmiotów gospodarczych

3.2.2.1.      Model popytu konsumpcyjnego Konsum()

3.2.2.2.       Model planu produkcyjnego PlanProd()

3.2.2.3.      Funkcja zmiany udziału importu w popycie konumpcyjnym ImpKons()

3.2.2.4.       Zależność stopy kredytowej od inflacji

3.2.3.        Parametry scenariusza

3.2.4.        Parametry modelu 

3.2.4.1.        Sektor gospodarstw domowych

3.2.4.2.         Sektory produkcyjne

3.2.4.3.        Sektor budżetowy

3.2.4.4.        Sektor finansowo-bankowy

3.2.4.5.        Parametry globalne

3.2.5.     Wyniki dostrojenia modelu – porównanie wyników symulacji z danymi statystycznymi

3.3  Scenariusz bazowy dla horyzontu 1996–2004. (J. Gadomski, M. Inkielman, I.Woroniecka)

3.3.1.     Założenia dotyczące zmiennych egzogenicznych i parametrów modelu

3.3.2.     Wyniki symulacji dla scenariusza bazowego

 

4.      BADANIE CHARAKTERYSTYK MODELU

 

4.1   Scenariusze do badania wrażliwości modelu na parametry egzogeniczne (J. Gadomski, M. Inkielman, I. Woroniecka) 

4.1.1.        Udział eksportu w produkcji

4.1.2.        Wpływ importochłonności produkcji

4.1.3.        Wpływ pracochłonności produkcji

4.2   Scenariusze do analizy wpływu polityki płacowej (M. Inkielman)

4.3   Scenariusz do badania efektów prywatyzacji (M. Inkielman)

4.4   Scenariusz do badania wpływu struktury wydatków budżetowych i deficytu budżetowego (M. Inkielman)

4.5   Scenariusz do badania efektów polityki finansowej (M. Inkielman)

 

5.      EFEKTYWNE ŚCIEŻKI ROZWOJU

 

5.1   Uwagi ogólne (J. Gutenbaum, M. Inkielman)

 5.2   Rozwiązania efektywne (J. Gutenbaum, M. Inkielman)

5.2.1.             Rozwiązania efektywne przy decyzjach dotyczących polityki płacowej

5.2.1.1.        Przypadek jednowymiarowy

5.1.1.2.        Przypadek dwuwymiarowy

5.2.2.     Rozwiązania efektywne przy tempie prywatyzacji jako jedynej zmiennej decyzyjnej oraz tempie prywatyzacji skojarzonym z polityką płacową

5.2.3.     Rozwiązania efektywne przy kredytowaniu sektora budżetowego (deficyt) i sektorów produkcyjnych jako zmiennych decyzyjnych

5.2.4.     Rozwiązania efektywne przy zmiennych decyzyjnych określających strukturę kredytów inwestycyjnych

5.2.5.     Rozwiązania efektywne przy zmiennych decyzyjnych dotyczących kursu walutowego i stopy kredytowej

5.3   Konstruowania wybranych wariantów strategii (J. Gadomski, M. Inkielman, I. Woroniecka)

5.3.1.        Scenariusze wyjściowe

5.3.2.        Ograniczanie inflacji

5.3.3.        Szybki wzrost konsumpcji

5.3.4.        Scenariusz szybkiego wzrostu gospodarczego

5.3.5.        Scenariusz zrównoważonego rozwoju

 

6.      PODSUMOWANIE (J. Gadomski, J. Gutenbaum, I. Woroniecka)

 

7.      BIBLIOGRAFIA

 

8.      DODATKI

 

Dodatek 1. Wykaz symboli

Dodatek 2. Appendix 2 – Simulation model of the Polish economy

Dodatek 3. SEMP – Pakiet symulacyjny modelu makroekonomicznego gospodarki Polski

Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www