Kategorie
Kalendarz

Gutenbaum, Modelowanie_1992

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Gutenbaum, Modelowanie_1992

Celem książki jest przedstawienie metodologii formułowania różnorodnych zadań badawczych w postaci modeli matematycznych. Przeważająca część roz­ważań dotyczy etapu tworzenia modelu matematycznego, a więc etapu, na którym decydujący jest udział specjalisty, znającego dogłębnie dany problem badawczy, istotę występujących w nim zjawisk. Chodzi więc o przedstawienie metod pozwa­lających na wstępne sformułowanie modelu matematycznego, co umożliwi pod­jęcie współpracy z analitykiem systemów, matematykiem, informatykiem – która to współpraca będzie na ogół niezbędna przy rozwiązywaniu konkretnego zadania modelowania matematycznego.

Współdziałanie, o którym tu mowa, nie jest sprawą prostą. Wymaga nie tylko . określonej wiedzy i wysiłku intelektualnego, ale również umiejętności posługiwa­nia się wspólnym językiem. Jest to typowa i często niedoceniana trudność wystę­pująca we wszystkich badaniach interdyscyplinarnych. Toteż większość rozważań poświęcono określeniu i wyjaśnieniu pojęć podstawowych, co powinno pomóc w opanowaniu wspólnego języka, niezbędnego przy współpracy specjalistów róż­nych dziedzin.

W konieczności dostosowania treści książki do możliwości recepcyjnych czytelników o różnym przygotowaniu matematycznym kryje się podstawowa trudność przy selekcji i prezentacji materiału. Wynik jest kompromisem między wymogami zachowania niezbędnej ścisłości, a prostotą stosowanego aparatu matematycznego.

Treść książki można podzielić na trzy części. Część pierwsza (rozdziały I–V) dotyczy zagadnień ogólnych modelowania matematycznego. Część druga (roz­działy VI–IX) poświęcona jest konkretnym metodom tworzenia modeli matematycznych systemów o różnym charakterze. Część trzecia (rozdziały X–XII) poświęcona jest zagadnieniom modeli optymalizacyjnych.

Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www