Kategorie
Kalendarz

Kacprzyk, Węglarz (red.), Modelowanie i optymalizacja_2002

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Kacprzyk, Węglarz (red.), Modelowanie i optymalizacja_2002

Książka zawiera zbiór artykułów, poddanych ścisłej selekcji i procesowi recenzyjnemu, związany z inicjatywą konferencji BOS (Badania Operacyjne i Systemowe), trwającą od około dwudziestu lat, a w szczególności z konferencją BOS 2002: „Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku”. Niniejszy tom ukazuje się wraz z dwoma innymi, również związanymi z tą inicjatywą. Zarówno sama konferencja BOS 2002, jak i wydanie tych trzech książek jest wynikiem współdziałania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, niepublicznej wyższej uczelni, powstałej pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, jednej z najpoważniejszych szkół w swojej dziedzinie w Polsce, Instytutu Badań Systemowych PAN, oraz Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych, od początku głównego gospodarza konferencji BOS.

Artykuły zawarte w niniejszym tomie dotyczą zasadniczego jądra badań operacyjnych i systemowych, a więc modelowania systemów i procesów rzeczywistych i ich optymalizacji - zarówno metod, jak i zastosowań. Tak więc, obok artykułów prezentujących postępy metodyczne tom zawiera rozdziały poświęcone wybranym dziedzinom zastosowań, w szczególności, klasycznym zadaniom przydziału i szeregowania prac, a także finansom i transportowi. Wyniki z tych dziedzin mają szczególne znaczenie dla rozwoju gospodarczego, zarówno na poziomie mikro, jak i makro. Jest obiecującym fakt, że sporo prac prowadzonych jest w bliskim kontakcie z praktyką. Praktyka jest przecież nie tylko źródłem i inspiracją formułowanych zadań i metod teoretycznych, ale ich ostatecznym sprawdzianem.

 

Spis treści:

 

Janusz KACPRZYK, Jan WĘGLARZ, Wprowadzenie

Spis treści

Lista recenzentów

 

I. Modelowanie i optymalizacja - systemy dyskretne

 

Hanna FURMAŃCZYK, Krzysztof GIARO, „Ograniczone (p1,p2,...,pk) - kolorowanie wierzchołków grafów”

Adam NADOLSKI, „Cykliczny system otwarty i cyrkularne kolorowanie grafów”

Wincenty PIRJANOWICZ, „Lokalnie-optymalne algorytmy rozwiązywania zadań optymalizacji dyskretnej”

Anna KLESZCZYŃSKA, Piotr S. SZCZEPANIAK, „Łamanie szyfrów Cezara i Vigenere'a za pomocą algorytmu genetycznego”

 

II. Modelowanie i optymalizacja - systemy statyczne

 

Władysław ŚWITALSKI, „Modyfikacja i rozszerzenie interpretacji wyników algorytmu transportowego”

Stefan GRZESIAK, „Decyzyjne modele stochastyczne w badaniu problemów ekonomicznych”

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, „Zastosowanie metod programowania matematycznego w optymalizacji wytopu w piecach odlewniczych”

Jacek WAGLOWSKI, „Optymalna lokalizacja stacji bazowych bezprzewodowego systemu transmisji danych”

 

III. Modelowanie i optymalizacja - systemy dynamiczne

 

Janusz PAPLIŃSKI, „Sterowanie obsługą statków w porcie z wykorzystaniem algorytmów genetycznych”

Aleksander MAZGAJ, „Sterowanie optymalne z kwadratowym wskaźnikiem jakości przy rozmytych parametrach obiektu”

Piotr HOLNICKI, „Zastosowanie modeli komputerowych do analizy jakości środowiska”

Stefan CHANAS, Paweł ZIELIŃSKI, „Krytyczność w sieciach z przedziałowymi i rozmytymi czasami wykonania czynności”

Joanna BARTOSIK, Julita KORCZYŃSKA, „Sylwester WAWRZOŁA, Paweł ZIĄBER, Ścieżka krytyczna jako homomorficzny obraz projektu”

Waldemar KORCZYŃSKI, „N-hipergrafy jako modele hierarchicznych systemów dynamicznych”

Katarzyna NOWAK, „Kategorie wykresów Gantta”

 

IV. Modelowanie - zagadnienia ogólne

 

Stanisław PIASECKI, „Globalizacja w świetle badań operacyjnych”

Henryk MAŁECKI, „Wpływ emisji gazów do atmosfery na zmianę temperatury na Ziemi”

Wiesław CIECHANOWICZ, „Strategia rozwoju obszarów wiejskich”

Piotr WAŁECKI, Jan TRĄBKA, „Ujęcie rzeczywistości przy pomocy różnego rodzaju zmiennych”

Mirosław BEREZIŃSKI, Klaudia ŁAWCEWICZ, „Polityka rozwoju: nieodwracalność, entropia, kryzys, łańcuchy Markowa”

 

V. Zadania, operacje, zasoby

 

Stefan CHANAS, Adam KASPERSKI, „Szeregowanie prac na jednej maszynie - problemy z nieprecyzyjnie określonymi parametrami”

Mariusz MAKUCHOWSKI, Eugeniusz NOWICKI, „Modele permutacyjno-grafowe problemów gniazdowych z operacjami wielomaszynowymi”

Zbigniew BUCHALSKI, „Heurystyczny algorytm szeregowania zadań i rozdziału zasobów w systemie wielomaszynowym i jego implementacja komputerowa”

Soliman ELZWAY, Tadeusz WITKOWSKI, „Metody konstruowania algorytmów genetycznych dla harmonogramowania produkcji”

Michał MAŁAFIEJSKI, „Uszeregowania zadań wieloprocesorowych w ogólnych systemach równoległych”

Eugeniusz NOWICKI, „Gniazdowy system produkcji z przezbrojeniami. Modele i własności”

Jan W. OWSIŃSKI, „Elastyczna organizacja produkcji a analiza skupień”

Zbigniew WESOŁOWSKI, „Symulacyjna metoda oceny niezawodności komputerowych systemów czasu rzeczywistego”

Zdzisław SZYJEWSKI, „Metodyki zarządzania projektami informatycznymi”

 

VI. Finanse

 

Tadeusz BANEK, Edward KOZŁOWSKI, „Konstrukcja portfela inwestycyjnego z uwzględnieniem kosztów zakupu informacji”

Krzysztof CICHOCKI, „Model określenia bezpiecznego poziomu zadłużenia gminy”

Leszek KLUKOWSKI, Elżbieta KUBA, „Optymalizacja zarządzania długiem skarbu państwa w horyzoncie trzyletnim”

Stanisław ŁUKASIK, „Adaptacyjny model wrażliwości operacji finansowych firmy”

Piotr NOWAK, Piotr NYCZ, Maciej ROMANIUK, „Dobór optymalnego modelu stochastycznego w wycenie opcji metodami Monte-Carlo”

Piotr PŁASZEWSKI, Piotr KUDELA, „Stopa dyskontowa w metodzie NP - podejście modelowe”

Małgorzata ZAJDEL, „Działalność Banku Spółdzielczego na tle lokalnych uwarunkowań gminy”

 

VII. Transport

 

Przemysław KOBYLAŃSKI, Michał KULEJ, „Zagadnienie planowania tras samochodów dostawczych”

Barbara MAŻBIC-KULMA, Marek MALARSKI, Jacek SKORUPSKI, Anna STELMACH, „Geometryczne metody oceny bezpieczeństwa ruchu lotniczego”

Barbara MAŻBIC-KULMA, Marek MALARSKI, Jacek SKORUPSKI, Anna STELMACH, „Wybrane wskaźniki oceny bezpieczeństwa ruchu lotniczego”

Marek MALARSKI, Jacek SKORUPSKI, Barbara MAŻBIC-KULMA, „Rotacja a cykl eksploatacyjny samolotów”

Marek MALARSKI, Jacek SKORUPSKI, „Metoda analizy przepustowości systemu obsługi pasażerów w porcie lotniczym”

Marek MALARSKI, Jacek SKORUPSKI, „Modelowanie pracy portu lotniczego wykorzystujące kongestię ruchu”

Marek MALARSKI, Jacek SKORUPSKI, „Pewien algorytm wyznaczania rotacji samolotów”

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www