Kategorie
Kalendarz

Krawczak, Jakubowski, Konieczny, Kulikowski, Miklewski, Szkatuła, Aktywne_2003

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Krawczak, Jakubowski, Konieczny, Kulikowski, Miklewski, Szkatuła, Aktywne_2003

W książce zwrócono uwagę, że założenia o normalności rozkładów finansowych zmiennych losowych powoduje nieadekwatność modelu Markowitza i metody Value at Risk oraz konieczność uwzględnienia wyższych momentów rozkładów (kurtoza, skośność).

Przeanalizowano nowoczesne metody stochastyczne wychodzące da­leko poza założenia o normalności rozkładów zmiennych losowych, tj. w szczególności: budowę scenariuszy rozwojowych i metodę VEC do progno­zowania krótkoterminowych stóp procentowych w Polsce.

Zaproponowano nowe miary ryzyka: miarę CVaR i spójną miarę ry­zyka Artznera oraz teorię wartości ekstremalnych (EVT).

Przedstawiono koncepcję dwuczynnikowej funkcji użyteczności, któ­rą stosuje się przy alokacji kapitału w działalności: dochodowej, kosztowej i w systemach dochodowo-kosztowych.

Opracowano metodykę zarządzania inwestycjami na rynku instru­mentów finansowych o stałym dochodzie (obligacje). Rozwiązano zagad­nienie immunizacji portfela obligacji ze względu na ryzyka: nieoczekiwa­nych zmian poziomu stóp procentowych i zmian kształtu krzywej dochodo­wości.

Przedstawiono metody inteligencji komputerowej mogące znaleźć za­stosowanie w zarządzaniu finansami. Rozważono elementy teorii chaosu deterministycznego oraz zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do predykcji stanów szeregów czasowych. Opracowano metodę indukcyjnego uczenia maszynowego tworzącą reguły decyzyjne typu JEŻELI...TO.... Rozważono możliwość wykorzystania teorii zbiorów rozmytych do opisu niepewności w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Opracowano wiele programów komputerowych, np.: procedury EVT, CVaR, immunizacji portfela obligacji oraz uczenia maszynowego na pod­stawie przykładów.

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www