Kategorie
Kalendarz

Stachowicz, Straszak, Walukiewicz (red.), Badania operacyjne 2006_wiedza

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Stachowicz, Straszak, Walukiewicz (red.), Badania operacyjne 2006_wiedza

BOS 2006 jest trzecią kolejną konferencją Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych oraz Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, która odbywa się w 21 wieku. 21. wiek miał być według opinii wielu profesorów badań operacyjnych i systemowych Złotym Wiekiem dla naszej dziedziny nauki, badań i inżynierii.

Konferencja BOS odbywa się już po raz drugi w Unii Europejskiej. PTBOiS wiele oczekiwał od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Po konferencji BOS 2002, z naszego środowiska wyszła koncepcja Centralnego Okręgu Wiedzy, Edukacji, Nauki, Wysokich Technik i Technologii, która ostatnio została włączona do Strate­gii Województwa Mazowieckiego do 2020 roku. BOS 2006 odbywa się w Uniwersytecie Szczecińskim, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, zatrudniającym wielu wybitnych profesorów ekonomii, zarządzania, informatyki i badań operacyjnych oraz systemowych. Jest to unikatowy Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Unii Europejskiej. Podobny wielodyscyplinarny Wydział istnieje w Unii Europejskiej tylko w London School of Economics, słynnej światowej uczelni ekonomicznej. BOS 2006 odbywa się w 60-lecie wyższej edukacji ekonomicznej na Pomorzu Zachodnim. Oznacza to, że kształcenie ekonomiczne na poziomie uniwersyteckim zaistniało w Szczecinie natychmiast po zakończeniu II wojny światowej, gdy prezydentem miasta Szczecina był członek PAN, słynny profesor Piotr Zaremba.

Obecnie w środowisku Wydziału, na którym odbywa się konferencja BOS 2006, powstały „wielkie pomysły” na innowacje oraz wędek innowacyjnych. Są to pomysły systemowe, mające zahamować kryzys w obszarze B+R w Polsce. W referacie programowym tomu Badania Operacyjne i Systemowe 2006 - Analiza systemowa w globalnej gospodarce opartej na wiedzy - e-Wyzwania, p. red. E. Urbańczyka, A. Straszaka i J. W. Owsińskiego, zawarta została propozycja budowy Środkowo-Europejskiej Aglomeracji Wiedzy, Edukacji, Nauki, Wysokich Technologii ze Szczecinem jako Polskim Miastem Wiedzy - ważnym elementem tej aglomeracji. Koncepcja Szczecina Miasta Wiedzy powstała dwa lata temu na tym Wydziale, w czasie tworzenia Konsorcjum Naukowego Mazowiecko-Łódzko-Szczecińskiego. Motorem rozwoju Polski może się stać Wiedza Systemowa. W niniejszym tomie, zatytułowanym Wiedza systemowa dla rozwoju regionów i przedsiębiorstw przedstawiony jest dorobek zespołu profesora Jana Stachowicza dotyczący Wiedzy Systemowej dla regionu Górnego Śląska i jego Strategii Innowacyjnej.

W projekcie badawczym Nr 2H02D 0325 zatytułowanym Zarządzanie kapitałem intelektualnym w regionalnych sieciach proinnowacyjnych, realizowanym przez zespoły badawcze pod kierunkiem prof. Jana Stachowicza prowadzone były prace koncepcyjne, metodologiczne oraz badawcze dotyczące procesów zarządzania kapitałem intelektualnym, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia kapitału społecznego w procesach zmian strategicznych. Przedmiotem sesji konferencji BOS 2006 zatytułowanych „Kapitał społeczny i regiony wiedzy" będzie dyskusja tez artykułu programowego zatytułowanego „Kapitał społeczny a kreowanie wiedzy organizacyjnej”, dotyczących: istotnego znaczenia kapitału społecznego w procesie zachowań przedsiębiorczych (w transformacji systemu wartości i norm organizacyjnych w postawy i zachowania przedsiębiorcze oraz związanych z nimi procesów transformacji wiedzy organizacyjnej); roli kapitału społecznego jako głównego czynnika rozwoju instytucji, przedsiębiorstw i regionów. Część artykułów, zawartych w niniejszym tomie, zwłaszcza w jego pierwszym rozdziale, jest bezpośrednio związanych z powyższą tematyką i są wynikiem prac prowadzonych we wspomnianym projekcie badawczy. Tom zawiera również prace, których tematyka jest związana z przekształceniami organizacyjnymi i za­rządczymi, a także z metodami i technikami stosowanymi na poziomie przedsię­biorstw, regionów i branż. W tej ostatniej grupie artykułów widać szczególnie wy­raźnie możliwości stosowania metodologii analizy systemowej i badań operacyjnych do zarysowanych zagadnień, a w szczególności, do planowania i sterowania prze­kształceniami w zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym. Prace te dotyczą również zagadnień tworzącego się „społeczeństwa informacyjnego” i „gospodarki opartej na wiedzy”. Przyśpieszenie w zakresie konkurencyjności i innowacyjności polskich regionów i przedsiębiorstw jest niezbędne Polsce, aby stała się ona liczącym się krajem Unii Europejskiej. Jest to wyzwanie dla Polski i wszystkich Polek i Polaków, a w szczególności dla uczonych i specjalistów z dziedziny badań operacyjnych i systemowych.

 

Spis treści:

Wprowadzenie

 

Artykuły programowe

 

Jan STACHOWICZ, „Kapitał społeczny a kreowanie wiedzy organizacyjnej”

Stanisław WALUKIEWICZ, „Trzy modele do analizy kapitału społecznego”

 

I. Kapitał społeczny i regiony wiedzy

 

Sławomir OLKO, „Regionalny transfer technologii jako czynnik kreujący kapitał intelektualny małych i średnich przedsiębiorstw”

Piotr PACHURA, Marcin KOZAK, „Kapitał społeczny w regionalnych sieciach innowacyjnych”

Joanna MACHNIK-SŁOMKA, „Społeczne aspekty tworzenia parków technologicznych i przemysłowych”

Piotr KORDEL, „Analiza klastra technologicznego w kontekście zarządzania regionem”

Stanisław SKOWRON, Jacek DZIWULSKI, „Identyfikacja kapitału intelektualnego w instytucjach opieki zdrowotnej w świetle badań empirycznych”

Janusz MACHULIK, „Soft systems methodology - metodą wspomagającą modelowanie procesów decyzyjnych w organizacji”

Waldemar CZAJKOWSKI, „Bertalanffy, Wallerstein i inni. (O teorii systemów i teorii historii w dobie globalizacji)”

Grażyna PETRICZEK, Jerzy HOŁUBIEC, „Badanie jednorodności struktur powiatowych i wojewódzkich”

 

II. Przedsiębiorstwo, zarządzanie, transformacja

 

Olga PILIPCZUK, „Analiza i ocena jakości usług przedsiębiorstwa w celach reengineeringu”

Oleg ZAIKIN, Bartłomiej MAŁACHOWSKI, „Metoda doboru uczestników konsorcjum realizującego projekt badawczy”

Krzysztof MICHALAK, „Metoda rachunku kosztów procesów w systemach informatycznych stosujących X-engineering”

Edward MICHAŁEWSKI, „Diagnostyczne systemy wczesnego ostrzegania”

Krzysztof MAŁECKI, „Tworzenie grafów przepływu i istotność znaczników czasu w systemach workflow”

Ludosław DRELICHOWSKI, Marek SIKORA, „Diagnostyczna użyteczność wizualizacji złożoności logistyki na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego”

Artur MAZURKIEWICZ, „Termodynamiczna teoria tożsamości organizacyjnej”

 

III. Rynek, firma, finanse i podejmowanie decyzji

 

Olga STEFKO, „Przyczyny rezygnacji z finansowania inwestycji kapitałem obcym w gospodarstwach uprawiających warzywa połowę i szklarniowe w Wielkopolsce”

Katarzyna JAKOWSKA-SUWALSKA, „Zagadnienie lokalizacji systemów masowej obsługi z wieloma klasami klientów”

Przemysław KACPRZAK, Eugeniusz TOCZYŁOWSKI, „Optymalny dobór towarów przy wykorzystaniu ofert grupujących”

Paweł BARAN, Krzysztof DMYTRÓW, Sebastian GNAT, „Rozmyta funkcja psucia w dynamicznym modelowaniu zapasów”

Agnieszka KOWALSKA-STYCZEŃ, „Symulacja zachowań konsumentów oparta na automatach komórkowych”

Tadeusz FABER, Barbara GŁADYSZ, Jacek MERCIK, „Drzewa regresyjne w analizie obciążenia elektroenergetycznego”

Stefan GRZESIAK, „O stosowalności metod badań operacyjnych w problemach ochrony zdrowia”

Adam R. SZROMEK, „Ilościowy model prognostyczny popytu na usługi uzdrowiskowe”

Barbara MAŻBIC-KULMA, Andrzej KAŁUSZKO, Andrzej ZIÓŁKOWSKI, „Komputerowe modelowanie procesu dowodzenia”

Henryk SPUSTEK, Tomasz CHEŁMINIAK, Krzysztof KRAKOWSKI, Barbara KACZMARCZYK, Zbigniew MAZUREK, „Problem wyboru wariantu działania w procesie dowodzenia”

Mieczysław PELC, Piotr SIENKIEWICZ, Halina ŚWIEBODA, „Analiza ryzyka w sytuacjach zagrożeń technicznych”

 

IV. E-społeczeństwo, e-administracja: ludzie, technika, gospodarka

 

Agnieszka SZEWCZYK, „Dysonans w podejściach do społeczeństwa informacyjnego”

Piotr SIENKIEWICZ, Halina ŚWIEBODA, Małgorzata JÓŹWIAK, „Analiza systemowa jakości życia w społeczeństwie informacyjnym”

Marcin BANDOSZ, „Rozwój usług e-Government w Polsce”

Aneta M. PIELAK, „Mazowieckie urzędy powiatowe w internecie. Porównanie badań z lat 2003-2005”

Piotr SIENKIEWICZ, „Modelowanie zarządzania bezpieczeństwem systemów w społeczeństwie informacyjnym?”

Ireneusz J. JÓŹWIAK, Wojciech LASKOWSKI, „Wykrywanie działalności destrukcyjnej w systemach informatycznych”

Bożena ŚMIAŁKOWSKA, „Formalny model wielowersyjnej hurtowni danych”

Jakub SWACHA, Szymon GRABOWSKI, Przemysław SKIBIŃSKI, „Efektywna reprezentacja dokumentów XML”

Jolanta JOSZCZUK-JANUSZEWSKA, „Zalety przetwarzania danych w siatkach obliczeniowych”

Andrzej BARCZAK, Tadeusz SYDORUK, „Perspektywy rozwoju symulatorów sieci teleinformatycznych”

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www