Kategorie
Kalendarz

Straszak, Nahorski (red.), Modelowanie i komputerowe wspomaganie decyzji gospodarczych_1994

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Straszak, Nahorski (red.), Modelowanie i komputerowe wspomaganie decyzji gospodarczych_1994

W przekazywanym tomie zawierającym część referatów prezentowanych na trzeciej Konferencji Badań Operacyjnych i Systemowych zorganizowanej przez PTBOiS, przy współpracy: IBS PAN, AON, WAT, PTC, PTN-TE, która odbyła się w dniach 21-23 września 1993 r. w obiektach Akademii Obrony Narodowej w Warszawie - Rembertowie przedstawiamy te z nich, które są związane z zagadnieniami gospodarczymi, a przede wszystkim z aktualnymi problemami rozwoju gospodarki polskiej. Są one podzielone na 9 grup tematycznych. Pierwsze cztery grupy dotyczą takich typowych zagadnień ekonomicznych jak przemiany makroekonomiczne systemu gospodarczego, podział na regiony i ich rozwój, czy zarządzanie z udziałem systemów informatycznych. Następne trzy są poświęcone rozwojowi elementów infrastruktury: bankowości, transportu i telekomunikacji. Siódma grupa zawiera część zagadnień dotyczących gospodarki zasobami naturalnymi, w tym przypadku związanych z rozwojem energetyki i ochroną atmosfery. Ostatnia grupa tematyczna, poświęcona systemom bezpieczeństwa i walki, jest podwójnie ważna z punktu widzenia gospodarki. Z jednej strony zapewnia bowiem stan bezpieczeństwa rozwoju gospodarczego państwa, z drugiej zaś jest jednym z ważnych czynników wpływających na rozwój gospodarki.

Pozostałą część referatów z tej samej konferencji, poświęconych metodologii wspomagania procesów decyzyjnych i przykładom zastosowań w innych dziedzinach niż rozwój gospodarczy wydano w odrębnym tomie zredagowanym przez tych samych autorów i zatytułowanym „Metody i środki wspomagania procesów decyzyjnych".

 

Spis treści:

Przedmowa

 

PRZEMIANY MAKROEKONOMICZNE

 

K. CICHOCKI, „Od stabilizacji do wzrostu. Analiza porównawcza"

W. BRZOZOWSKI, „Optymalizacja przekształceń systemowych w Polsce"

I. WORONIECKA, „Próba oszacowania skumulowanego efektu inflacyjnego jednorazowej podwyżki cen na surowce i materiały"

H. ETO, „Diffusion, spillover and alliance of science across firms and countries"

 

REGIONY I REGIONALIZACJA

 

W. LABUDA, „Graficzna prezentacja społeczno-ekonomicznego rozwoju regionu (na przykładzie woj. gdańskiego)"

H. PIETKIEWICZ-SALDAN, „O pewnym zadaniu regionalizacji"

J. MALICKA-WĄSOWSKA, „System komputerowy REGION do podziału obszaru na określoną, liczbę spójnych regionów"

 

ZARZĄDZANIE

 

T. WITKOWSKI, „Systemowe podejście do zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem"

Z. CYGAN, J. WOJTCZAK, „Podstawy oceny systemu logistycznego w przedsiębiorstwie przemysłowym"

S. ŁUKASIK, „Dwupoziomowy algorytm rozdziału środków finansowych na remonty zbioru obiektów technicznych"

 

SYSTEMY KOMPUTEROWE W ZARZĄDZANIU

 

S. WRYCZA, T. PLATA-PRZECHLEWSKI, „Key issues in information systems management. The case of Poland"

P. JĘDRZEJOWICZ, J. JOSZCZUK, „Własności systemów zarządzania obiektowymi bazami danych"

E. MICHALEWSKI, „Wspomagane komputerowo projektowanie nowych organizacji"

K. ŁAWRYNOWICZ, „Hybrydowe systemy zarządzania"

T. WITKOWSKI, „Modele optymalizacji wyboru zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania"

 

BANKOWOŚĆ

 

J. BABAROWSKI, „Makroekonomiczny opis systemu bankowego"

P. STANIEWSKI, „Komputerowy model gospodarki z uwzględniem sektora bankowego"

M. CHUDY, „Modele procedur oddłużeniowych"

W. ŁABUDA, „Wybrane aspekty działalności banków"

S. PIASECKI, „Nowe metody unikania ?trudnych' kredytów"

E. IGNASIAK, „Wielokryterialny system wyboru portfela inwestycyjnego"

 

TRANSPORT

 

P. ZAJĄC, „Aktualne zagadnienia komputeryzacji w drogownictwie"

J. LESZCZYŃSKI, „Model symulacyjny rynku usług transportowych"

J. HOŁUBIEC, G. PETRICZEK, „Zastosowanie jakościowej teorii systemów dynamicznych do modelowania rozwoju transportu"

S. ŁUKASIK, „Model matematyczny eksploatacji i remontów sieci drogowej"

 

SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

 

A. LIPOWSKI, R. KUZIAK, „Mikrokomputerowy system wspomagania procesu planowania wojskowego systemu łączności"

E. WIRKUS, „Problematyka zarządzania w cyfrowym systemie łączności"

E. SZMIDT, „Mikrokomputerowy system wspomagania procesu planowania wojskowego systemu łączności"

H. POTRZEBOWSKI, Zadanie projektowania sieci - metody dekompozycji Bendersa i relaksacji Lagrange'a"

 

ENERGETYKA I OCHRONA ATMOSFERY

 

W. CIECHANOWICZ, P. HOLNICKI, „Kompleksowa analiza rozwoju sektora energii oraz jego wpływu na stan środowiska naturalnego"

A. KAŁUSZKO, A. PARTYKA, Z. UHRYNOWSKI, „Symulacja wpływu restrukturalizacji sektora energii na zanieczyszczenie powietrza w skali kraju i regionu"

J. SZYBKA, „System ekploatacji sieci gazowych na terenach górniczych"

P. HOLNICKI, „Dynamiczne modele propagacji zanieczyszczę atmosferycznyc"

 

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I WALKI

M. URBANIAK, M. KINASIEWICZ, „Potencjał wojenno-ekonomiczny i militarny jako wskaźniki oceny zdolności obronnej państw"

R. MICKIEWICZ, „Projektowanie taktycznej, komputerowej gry"

J. BORGOŃ, J. JAŹWIŃSKI, „Uwagi o pewnym systemie broni"

E. KOŁODZIŃSKI, M. ŻMUDA, „Komputerowe wspomaganie kierowania śródkami walki w systemie obrony powietrznej"

K. TOMAN, „Optymalizacja doboru operatorów do pracy na zautomatyzowanym stanowisku dowodzenia"

A. NAJGEBAUER, „Ocena skuteczności środków walki radioelektronicznej w systemie obrony powietrznej w oparciu o stochastyczny model oddziaływania "

 

Skorowidz nazwisk autorów

Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www