Kategorie
Kalendarz

Urbańczyk, Straszak, Owsiński (red.), Badania operacyjne 2006_analiza

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Urbańczyk, Straszak, Owsiński (red.), Badania operacyjne 2006_analiza

BOS 2006 jest trzecią kolejną konferencją Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych oraz Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, która odbywa się w 21 wieku. 21. wiek miał być według opinii wielu profesorów badań operacyjnych i systemowych Złotym Wiekiem dla naszej dziedziny nauki, badań i inżynierii. Badania Operacyjne urodziły się 70 lat temu w Wielkiej Brytanii, a więc w dzisiejszej Unii Europejskiej. Analiza Systemowa, która jest fundamentem Badań Systemowych urodziła się 10 lat później w Kalifornii w USA.

Konferencja BOS odbywa się już po raz drugi w Unii Europejskiej. PTBOiS wiele oczekiwał od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Po konferencji BOS 2002, z naszego środowiska wyszła koncepcja Centralnego Okręgu Wiedzy, Edukacji, Nauki, Wysokich Technik i Technologii, która ostatnio została włączona do Strategii Województwa Mazowieckiego do 2020. roku. Profesorowie Roman Kulikowski, Olgierd Hryniewicz, Jerzy Kołodziejczak, Maciej Krawczak, Zbigniew Kruszewski i Andrzej Straszak, jeszcze przed naszym członkostwem w UE proponowali wprowa­dzenie nowego rozwiązania systemowego, które przełamałoby wieloletni kryzys Badań Naukowych i Prac Rozwojowych w Polsce. Kryzys ten rozpoczął się w koń­cu lat 70-tych ubiegłego wieku i trwa po dzień dzisiejszy.

BOS 2006 odbywa się pierwszy raz w Szczecinie, gdzie od dawna wielu członków naszego środowiska PTBOiS pracuje zawodowo. W Szczecinie powstała pierwsza filia Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Przestała ona istnieć w latach 90-tych, wyłącznie ze względu na trudności finansowe Nauki Polskiej. Filii IBS PAN nie ma, ale w pomieszczeniach PAN w Szczecinie odbywają się spotkania naukowe. Dyrektor IBS PAN - Olgierd Hryniewicz i Prezes PTBOiS - Andrzej Straszak, w tym roku osobiście uczestniczyli w spotkaniu naukowym w Szczecinie, podczas którego profesor Sołdek wygłosił wspaniały referat którego rozszerzona i zaktualizowana wersja została przygotowana na BOS 2006 i jest zawarta w niniejszym tomie. BOS 2006 odbywa się w Uniwersytecie Szczecińskim, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, zatrudniającym wielu wybitnych profesorów eko­nomii, zarządzania, informatyki i badań operacyjnych oraz systemowych. Jest to unikatowy Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Unii Europejskiej. Po­dobny wielodyscyplinarny Wydział istnieje w Unii Europejskiej tylko w London School of Economics, słynnej światowej uczelni ekonomicznej. BOS 2006 odbywa się w 60-lecie wyższej edukacji ekonomicznej na Pomorzu Zachodnim. Oznacza to, że kształcenie ekonomiczne na poziomie uniwersytec­kim zaistniało w Szczecinie natychmiast po zakończeniu II wojny światowej, gdy prezydentem miasta Szczecina był członek PAN, słynny profesor Piotr Zaremba. Obecnie w środowisku Wydziału, na którym odbywa się konferencja BOS 2006, powstały „wielkie pomysły&rdquo na innowacje oraz wędek innowacyjnych. Są to pomysły systemowe, mające zahamować kryzys w obszarze B+R w Polsce. W referacie programowym tego tomu zawarta została propozycja budowy Środkowo-Europejskiej Aglomeracji Wiedzy, Edukacji, Nauki, Wysokich Techno­logii ze Szczecinem jako Polskim Miastem Wiedzy - ważnym elementem tej aglomeracji. Koncepcja Szczecina Miasta Wiedzy powstała dwa lata temu na tym Wydziale, w czasie tworzenia Konsorcjum Naukowego Mazowiecko-Łódzko-Szczecińskiego. W utworzeniu tego konsorcjum wielce pomocny był Dziekan Wy­działu Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W tej chwili, na początku 21 wieku, odległość między Warszawą i Szczecinem (liczona czasem podróży) jest podobna jak w 20 wieku, mamy jednak nadzieję, że komunikacja w Aglomeracji Środkowo-Europejskiej będzie taka, jak się wspomina w referacie programowym, to znaczy, że zostaną przyjęte rozwiązania takie jak w Chinach i w Japonii. Polska ma wielkie szanse aby w pierwszej połowie 21 wieku dołączyć do czołowych krajów europejskich. Motorem rozwoju Polski może się stać Analiza Systemowa. Twórcą polskiej szkoły analizy systemowej jest profesor Roman Kulikowski, któremu dedykujemy niniejszy tom. Polska szkoła analizy systemowej powstała w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku, co oznacza, że wyprzedziliśmy w tym zakresie nawet Japonię.

Życzymy Profesorowi Romanowi Kulikowskiemu 100 lat życia w zdrowiu i nieprzerwanej pracy twórczej dla dobra Polski i Nowego Globalnego Świata i Glo­balnej Gospodarki.

 

Spis treści:

 

Wprowadzenie

 

Artykuły programowe

 

Jerzy K. Sołdek, „System wspierania innowacji realizowany przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny”

Andrzej Straszak, „Badania operacyjne i systemowe w wysoce zinformatyzowanej globalnej gospodarce. Wyzwanie dla Polski i świata”

 

I. Dorobek R. Kulikowskiego i jego znaczenie

 

Andrzej Straszak, „Roman Kulikowski, twórca polskiej szkoły analizy i badań systemowych oraz ich zastosowań”

Lech Kruś, „Koncepcja użyteczności R. Kulikowskiego w zastosowaniu do komputerowego wspomagania decyzji edukacyjnych”

Maciej Krawczak, „On application of functional analysis to some dynamic games - the application of R. Kulikowski?s approach”

Mirosław Bereziński, „Koncepcja analizy systemowej Profesora Romana Kulikowskiego i jej wpływ na rozwój polskiego nurtu teorii i inżynierii transportu”

Andrzej Kałuszko, Piotr Holnicki, „Application of dynamie programming to air quality management problems”

Lucyna Bogdan, Andrzej Straszak, Jan Studziński, „Eco-Info systems research based on Roman Kulikowski?s applied systems analysis approach”

Antoni B. Miklewski, „Application of Kulikowski?s approach in LUCC and DPSIR models”

Jan W.Owsiński, „Profesor Roman Kulikowski: Kilka uwag obserwatora nieco postronnego”

 

II. Gospodarka

 

Irena Woroniecka-Leciejewicz, „Gra o politykę makroekonomiczną między bankiem centralnym a rządem”

Piotr Pałka, Eugeniusz Toczyłowski, Izabela Żółtowska, „Analiza modeli giełdowych z przedziałami liniowymi funkcjami kosztów”

Jan Gadomski, „Miary opóźnienia w modelach opóźnienia rozłożonego”

Marek Mikołajczyk, „Zastosowanie modeli łańcuchowych do modelowania problemów ekonomicznych”

Andrzej Dura, Marek Obrzut, „Identyfikowanie popytu”

 

III. Transport

 

Małgorzata Łatuszyńska, „Modelling of a sustainable transport system”

Marianna Jacyna, „Kształtowanie systemu transportowego w aspekcie zrównoważonego rozwoju”

Marek Malarski, „Badania operacyjne w inżynierii ruchu lotniczego”

Jacek Skorupski, „Metoda wymiarowania bezpieczeństwa ruchu lotniczego w horyzoncie średnioterminowym”

Andrzej W. Winiewski, Marek Malarski, „Ocena bezpieczeństwa naziemnego ruchu lotniskowego”

Anna W. Stelmach, „Ocena rozwiązań organizacji ruchu w rejonie lotniska metodą symulacyjną”

Piotr A. Dmochowski, Jacek Skorupski, „Pewna metoda oceny płynności ruchu lotniczego”

Michał Kozłowski, Sławomir Lorent, „Metoda kontroli powierzchni ograniczających przeszkody lotnicze”

Michał Łabuś, Marek Malarski, „Sieć czynnościowa naziemnych operacji ruchu lotniskowego”

 

IV. Edukacja

 

Emma Kushtina, „Zasady wykorzystania zasobów wiedzy w laboratorium wirtualnym”

Tomasz Dudek, „Integracja danych w systemie oceny jakości kształcenia”

Magdalena Kotnis, „Wykorzystanie metod taksonomii numerycznej do analizy czynników organizacyjnych szkoleń, przy uwzględnieniu czynników charakterystycznych dla szkoleń multimedialnych”

Oleg Zaikin, Emma Kushtina, Przemysław Różewski, „Problem optymalizacji struktury i parametrów sieci produkcyjnej organizacji edukacyjnej”

Przemysław Różewski, Jarosław Różewski, „Metoda testowania kompetencji w środowisku laboratorium wirtualnego”

Remigiusz J. Rak Marcin Godziemba-Maliszewski, „Model funkcjonalny platformy wirtualnego laboratorium”

Orest Popov, Tatiana Tretyakova, Anna Barcz, Piotr Piela, „Komputerowe systemy nauczania dla operatorów obiektów dynamicznych”

Przemysław Korytkowski, Alexandre Dolgui, Oleg Zaikin, „Założenie eksperymentu symulacyjnego w środowisku laboratorium wirtualnego”

 

V. Harmonogramy

 

Adam Janiak, Tomasz Krysiak, „Szeregowanie zadań z potęgowym modelem wartości na procesorach równoległych”

Adam Janiak, Tomasż Krysiak, „Wieloprocesorowy problem szeregowania zadań ze schodkowym modelem wartości”

Arkadiusz Antczak, Paweł Antczak, Tadeusz Witkowski, „Analiza losowości i zachłanności procedury GRASP w harmonogramowaniu produkcji”

Arkadiusz Antczak, Paweł Antczak, Tadeusz Witkowski, „Efektywność harmonogramowania i jej zależność od zasobów krytycznych w procedurze wąskiego gardła”

Zbigniew Buchalski, „Szeregowanie zadań z czasami wykonywania zależnymi od zasobów w systemie maszyn równoległych”

Arkadiusz Korzeniowski, „Modelowanie przepływów pieniężnych w harmonogramowaniu projektów”

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www