Kategorie
Kalendarz

Warunki rekrutacji do szkoły doktorskiej TIB PAN

Strona główna » Szkoła doktorska TIB PAN » Obszary tematyczne proponowane przez IBS PAN w ramach pierwszej rekrutacji » Warunki rekrutacji do szkoły doktorskiej TIB PAN

Warunki rekrutacji do szkoły doktorskiej TIB PAN na rok akademicki 2019/2020

W nawiązaniu do ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2018r, poz. 1668) oraz ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2018r, poz. 1669), rekrytacja na rok akademicki 2019/2020 zostanie przeprowadzona do Szkoly Doktorskiej "Technologie Informacyjne i Biomedyczne" (TIB PAN)

Szkoła Doktorska TIB PAN jest prowadzona przez następujące jednostki:

  • Instytut Badań Systemowych PAN,
  • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN im. M. Nałęcza, 
  • Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN,
  • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN,
  • Instytut Podstaw Informatyki PAN, 
  • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

oraz 

  • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy NASK.
 

Szkoła Doktorska TIB PAN prowadzi kształcenie w trzech dyscyplinach: Informatyka techniczna i telekomunikacja, Inżynieria biomedyczna, oraz Nauki medyczne. Do Szkoły Doktorskiej TIB PAN może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce".

Doktorantom Szkoły Doktorskiej TIB PAN przyznawane jest stypendium w wysokości 3500 PLN miesięcznie brutto (na podstawie Ustway z dnia 20 lipca 2018 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce", art.209)

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej TIB PAN odbywa się w drodze konkursu.

Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach:

(1) złożenie przez kandydata podania o przyjęcie do Szkoły wraz z innymi wymaganymi i ewentualnie dodatkowymi dokumentami;

(2) rozmowa kwalifikacyjna i egzamin, jeśli taką formę przewiduje rekrutacja do wskazanego przez kandydata obszaru tematycznego, z tym, że do etapu drugiego są zapraszani tylko kandydaci zakwalifikowani na etapie pierwszym – por. p. 14 niniejszych Zasad

Kandydat składa następujące wymagane dokumenty:

(1) podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, wskazujące między innymi wybrany obszar tematyczny i promotora; formularz podania do pobrania w Sekretariacie Szkoły lub ze strony Szkoły;

(2) list motywacyjny, zawierający uzasadnienie wyboru wskazanego obszaru tematycznego;

(3) wypełniony kwestionariusz osobowy; formularz kwestionariusza do pobrania w Sekretariacie Szkoły lub ze strony Szkoły dotyczącej ogłoszenia o rekrutacji;

(4) życiorys, dwa zdjęcia; życiorys powinien między innymi opisywać szczegółowo historię edukacji kandydata i wykształcenie uzyskane dotychczas przez kandydata;

(5) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub równorzędnych lub potwierdzona przez uczelnię informacja o planowanym terminie obrony pracy magisterskiej;

(6) suplement do dyplomu lub wykaz zrealizowanych przedmiotów. W trakcie procesu rekrutacji kandydaci do Szkoły Doktorskiej mogą złożyć w Sekretariacie Szkoły kopie wyżej wymienionych dokumentów, oryginały muszą być dostarczone przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Termin skaładania dokumentów: 15 czerwca - 9 lipca 2019

Kandydat może dodatkowo złożyć następujące dokumenty:

(1) wykaz publikacji naukowych, których jest autorem lub współautorem;

(2) listy rekomendujące (polecające);

(3) wszelkie inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, uczestniczenie w projektach naukowych i konferencjach naukowych, dyplomy, certyfikaty (w tym językowe), uzyskane patenty, odbyte staże naukowe kandydata itp.

W drugim etapie rekrutacji Zespół Rekrutacyjny prowadzi z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, która ma wykazać:

(1) zainteresowania kandydata pracą naukową i ewentualnie dotychczasowy dorobek naukowy (0-30 pkt.),

(2) dobre przygotowanie do podjęcia kształcenia we wskazanym obszarze tematycznym (0- 30 pkt.) oraz

(3) znajomość języka angielskiego (0-10 pkt.).

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w języku angielskim, podczas bezpośredniego spotkania kandydata z Zespołem Rekrutacyjnym w siedzibie jednej z Jednostek Prowadzących. W rozmowie kwalifikacyjnej uczestniczy co najmniej trzech członków Zespołu Rekrutacyjnego, w tym wybrany przez kandydata promotor i przewodniczący Zespołu.

Rozmowa składa się z dwóch części:

(1) w części pierwszej kandydat przedstawia prezentację przy użyciu sprzętu multimedialnego. Prezentacja powinna obejmować krótkie przedstawienie sylwetki kandydata oraz omawiać jego dotychczasowe wyniki naukowe (np. treść jego pracy magisterskiej), jak również orientację kandydata we wskazanym przez niego obszarze tematycznym. Prezentację powinno zakończyć umotywowanie zgłoszenia do Szkoły Doktorskiej.

(2) w części drugiej, członkowie Komisji Rekrutacyjnej zadają pytania dotyczące prezentacji, jak również przygotowania merytorycznego kandydata do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. 

Szczegółowe Zasady rekrutacji SD TIB PAN oraz Program kształcenia SD TIB PAN znajdują się na stronie: https://szkoladoktorskatib.edu.pl/ oraz  https://ibspan.bip.gov.pl/szkola-doktorska/szkola-doktorska-tib-pan.html

 Wszelkich informacji o Studiach Doktoranckich IBS PAN udzielają:

Kierownik Studiów Doktoranckich IBS PAN
dr hab. inż. Andrzej Myśliński, prof. PAN 
tel. 22 38 10 258 
e-mail: 
Andrzej.Myslinski@ibspan.waw.pl

Sekretariat

Studiów Doktoranckich IBS PAN

mgr Agnieszka Kaliszewska

śr., pt. 10:00-15:00 (pok. 334, IIIp.)
tel. 22 38 10 277

e-mail: studokt@ibspan.waw.pl

 

Adres do korespondencji:

Instytut Badań Systemowych PAN

Studia Doktoranckie IBS PAN

01-447 Warszawa

ul. Newelska 6

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www