Kategorie
Kalendarz

Warunki rekrutacji

Strona główna » Studia doktoranckie » Warunki rekrutacji

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Uczestnikami Studiów Doktoranckich IBS PAN „Techniki informacyjne - teoria i zastosowania” w dziedzinie nauk technicznych, mogą być absolwenci wyższych uczelni o różnych profilach zainteresowani rozwojem technik informacyjnych i metod komputerowych w różnych dziedzinach zastosowań, posiadający tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równoważny bądź są beneficjentami programu „Diamentowy Grant”.

Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny wraz z podaniem o przyjęcie,
  • życiorys naukowy,
  • kserokopia dyplomu magisterskiego,
  • inne dyplomy i zaświadczenia, potwierdzające zdobyte umiejętności lub wykształcenie,
  • dwa zdjęcia papierowe w formacie legitymacyjnym oraz jedno w wersji elektronicznej (plik: JPG).

Dokumenty kandydatów są przyjmowane w Sekretariacie Studiów Doktoranckich (pok. 334, III p.) lub w Kancelarii Instytutu (pok. 201, II p.).

Wszyscy kandydaci, którzy złożą dokumenty zostaną zaproszeni imiennie na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną z Komisją Rekrutacyjną. Rozmowy kwalifikacyjne zazwyczaj odbywają się w pierwszej połowie października każdego roku akademickiego. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zostanie wywieszone na stronie internetowej IBS PAN. Komisja Rekrutacyjna składa się z profesorów IBS PAN powołanych przez Dyrektora Instytutu. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia swoje dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia zawodowe, zainteresowania badawcze, plany studiowania i odpowiada na pytania członków Komisji Rekrutacyjnej. O wyniku rozmowy kandydaci powiadamiani są ustnie po zakończeniu rozmowy oraz pisemnie w formie decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Działalność czteroletnich, niestacjonarnych Studiów Doktoranckich IBS PAN opiera się na ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) oraz Regulaminie Studiów Doktoranckich IBS PAN z dnia 25.04.2014 roku. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej IBS PAN (http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/regulaminy-13).

Szczegółowe warunki studiowania są zawarte w „Umowie o warunkach odbywania studiów i odpłatności” jaką każdy kandydat, z pozytywnym wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej, podpisuje z Dyrektorem IBS PAN z chwilą rozpoczęcia studiów. Warunki te zawierają m.in. harmonogram opłat za studia. Koszt jednego semestru jest ustalany na początku każdego roku akademickiego przez Dyrektora IBS PAN. Obecnie opłata za semestr wynosi 2 500 zł. Osoba przyjęta na Studia Doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa statut IBS PAN. 

 

 Wszelkich informacji o Studiach Doktoranckich IBS PAN udzielają:

Kierownik Studiów Doktoranckich IBS PAN
dr hab. inż. Andrzej Myśliński, prof. PAN 
tel. 22 38 10 258 
e-mail: 
Andrzej.Myslinski@ibspan.waw.pl

Sekretariat

Studiów Doktoranckich IBS PAN

mgr Agnieszka Kaliszewska

śr., pt. 10:00-15:00 (pok. 334, IIIp.)
tel. 22 38 10 277

e-mail: studokt@ibspan.waw.pl

 

Adres do korespondencji:

Instytut Badań Systemowych PAN

Studia Doktoranckie IBS PAN

01-447 Warszawa

ul. Newelska 6

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +(48 22) 38 10 100
fax +(48 22) 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Subskrybuj newsletter

Projektowanie stron www