Kategorie
Kalendarz

Postępowanie habilitacyjne - dr hab. Krzysztof Dyczkowski

Strona główna » Rada Naukowa » Zakończone postępowania habilitacyjne » Postępowanie habilitacyjne - dr hab. Krzysztof Dyczkowski

 Postępowanie habilitacyjne dr. Krzysztofa Dyczkowskiego zatrudnionego w Zakładzie Metod Przetwarzania Informacji Nieprecyzyjnej, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dr Krzysztof Dyczkowski we wniosku do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów wskazał Radę Naukową IBS PAN do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

 

Postępowanie habilitacyjne zostało wszczęte, przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów  29 sierpnia 2017 roku w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka. 

Osiągnięcie naukowe - monografia w języku angielskim

Krzysztof Dyczkowski

"Intelligent Medical Decision Support System Based on Imperfect Information The Case of Ovarian Tumor Diagnosis"

Studies in Computational Intelligence 735, Springer.

(Inteligentny system wspomagania decyzji medycznych oparty na informacji niedoskonałej. Przypadek diagnostyki guzów jajnika).

Wstępnie sprawa została rozpatrzona  (17.10.2017) przez Komisję Rady Naukowej ds. Kadry Naukowej. Dr Krzysztof Dyczkowski przedstawił na seminarium swój dorobek naukowy oraz osiągnięcie naukowe.

Komisja Rady Naukowej ds. Kadry Naukowej, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała wniosek o  przeprowadzenie przez Radę Naukową IBS PAN postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Dyczkowskiego. W głosowaniu tajnym udział wzięlo (na 9) Członków Komisji i wszyscy byli za.

Po zapoznaniu się z dokumentami oraz wysłuchaniu seminarium dr. Krzysztofa Dyczkowskiego Komisja Rady Naukowej ds. Kadry Naukowej postanowiła rekomendować Radzie Naukowej IBS PAN wszczęcie postępowania habilitacyjnego.

Zaproponowano  poniższych Członków Komisji Habilitacyjnej:

 

Recenzent

Dr hab. inż. Ewa Straszecka

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Politechnika Śląska

 

Sekretarz Komisji 

Dr hab. Krzysztof Szkatuła, prof. PAN

Instytut Badań Systemowych PAN

 

Członek Komisji

Dr hab. Zenon Sosnowski

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

Rada Naukowa IBS PAN, na posiedzeniu w dniu 20 października 2017 roku,  podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Dyczkowskiego  w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

Na tym samym posiedzeniu Rada Naukowa wyznaczyła trzech czlonków Komisji Habilitacyjnej w osobach:

Dr hab. inż. Ewa Straszecka  - recenzent;

Dr hab. Krzysztof Szkatuła, prof. PAN - sekretarz;

Dr hab. Zenon Sosnowski  - członek Komisji.

 

Komisja Habilitacyjna została powołana 10 listopada 2017 roku przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów:

 

Przewodniczący

 

Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski

Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych

Politechnika Częstochowska

 

Sekretarz

 

Dr hab. Krzysztof Szkatuła 

Instytut Badań Systemowych PAN

 

Recenzenci i członkowie Komisji

 

Prof. dr hab. Leon Bobrowski

Wydział Informatyki Politechnika Białostockaj

 

Prof.  dr hab.  Ewa Grabska 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 

Uniwersytet Jagielloński

 

Dr hab. inż.  Ewa Straszecka

Instytut Elektroniki

Politechnika Śląska

 

Czlonkowie Komisji

 

Dr hab. Urszula Markowska-Kaczmar

Wydział Informatyki i Zarządzania

Politechnika Wrocławsk

 

Dr hab. Zenon Sosnowski

Wydział Informatyki

Politechnika Białostocka

Zamknięte posiedzenie Komisji Habilitacyjnej odbyło się w dniu 2 marca 2018 roku w siedzibie Instytutu Badań Systemowych PAN

w pełnym siedmioosobowym składzie, w tym Przewodniczącego i  Sekretarza Komisji.

Kandydat nie wnioskował o utajnienie glosowania w Komisji. Członkowie Komisji zapoznali się  z dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym z autoreferatem Habilitanta oraz recenzjami.

W dyskusji glos zabrali wszyscy Czlonkowie Komisji. 

Na podstawie przedstawionych trzech recenzji, po zapoznaniu się z dokumentacją wniosku, w tym z autoreferatem oraz na podstawie opinii wszystkich Członków Komisji  została przyjęta poniższa Uchwała:

 

Komisja Habilitacyjna po zapoznaniu się z recenzjami, autoreferatem i pozostałymi dokumentami wniosku, w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę, w której większością głosów wnosi o nadanie przez Radę Naukową Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk dr. Krzysztofowi Dyczkowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

 

Wynik głosowania:

 

6 głosów za  i 1 głos wstrzymujący się. 

 

Rada Naukowa Instytutu Badań Systemowych PAN, na posiedzeniu w dniu 23 marca 2018 roku,  podjęła uchwałę o nadaniu

 

dr. Krzysztofowi Dyczkowskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 34 członków Rady Naukowej na 44 uprawnionych do głosowania. Oddano 34 głosy ważne,

Za podjęciem uchwały głosowało 27 członków Rady Naukowej, 2 było przeciw oraz 5 osób wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia. 

 

Załączniki:
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www