Kategorie
Kalendarz

Stopnie doktora habilitowanego nauk technicznych, nadane przez Radę Naukową IBS PAN

Strona główna » Rada Naukowa » Stopnie doktora habilitowanego nauk technicznych, nadane przez Radę Naukową IBS PAN

 

 Osoba

Tytuł rozprawy habilitacyjnej

Dyscyplina

Data nadania stopnia

Dr hab. inż. Szymon Łukasik

Metody nienadzorowanego przetwarzania i wydobywania wiedzy ze zbiorów danych o znacznych rozmiarach.

informatyka techniczna i telekomunikacja

03.07.2020

Dr hab. Marko Tainio

Modelowanie komputerowe w zakresie informatyki zdrowia publicznego i zanieczyszczenia powietrza (Computer modeling in public health and environmental pollution informatics).

informatyka techniczna i telekomunikacja

03.07.2020

Dr hab. inż. Jan W. Owsiński

Data Analysis in Bi-Partial Perspective: Clustering and Beyond (Analiza danych w ujęciu dwustronnym: analiza skupień i inne zagadnienia).

informatyka techniczna i telekomunikacja

03.07.2020

Dr hab. inż. Jacek Czerniak

Zastosowania skierowanych liczb rozmytych w wybranych algorytmach optymalizacji rojowej.

informatyka techniczna i telekomunikacja

03.07.2020

Dr hab. Urszula Bentkowska

Metody rachunku przedziałowego w klasyfikacji i podejmowaniu decyzji.

informatyka techniczna i telekomunikacja

13.12.2019

Dr hab. Edward Kozłowski

Optymalne sterowanie dyskretnymi systemami stochastycznymi.

automatyka, elektronika i elektrotechnika

13.12.2019

Dr hab. Paweł Karczmarek

Wybrane zagadnienia rozpoznawania twarzy i teorii podejmowania decyzji.

informatyka techniczna i telekomunikacja

13.12.2019

Dr hab. Marek Reformat

Metody inteligencji obliczeniowej w inteligentnych systemach webowych.

informatyka techniczna i telekomunikacja

13.12.2019

Dr hab. Barbara Pękala

Teoria przedziałowych zbiorów rozmytych w reprezentacji niepewności: własności, algorytmy i zastosowania.

informatyka techniczna i telekomunikacja

05.07.2019

Dr hab. Magdalena Szymkowiak

Analiza czasu życia za pomocą funkcji intensywności starzenia.

automatyka, elektronika i elektrotechnika

05.07.2019

Dr hab. Maciej Kusy

Zastosowanie technik uczenia maszynowego w modelowaniu probabilistycznej sieci neuronowej.

informatyka techniczna i telekomunikacja

05.07.2019

Dr hab. Joerg Verstraete

Artifical inteligent methods for handling spatial data – Fuzzy rulebase systems and gridded data problems.

informatyka

27.02.2019

Dr hab. Maciej Romaniuk

Symulacje komputerowe w modelowaniu i rozwiązywaniu zagadnień dla rzadko występujących, złożonych zjawisk dotyczących infrastruktury krytycznej w warunkach niepewnej i nieprecyzyjnej informacji

informatyka

06.07.2018

Dr hab. inż. Piotr Andrzej Kowalski

Strategia modyfikacji sztucznych sieci neuronowych z wykorzystaniem procedur analizy wrażliwości oraz algorytmów metaheurystycznych.

informatyka

06.07.2018

Dr hab. Krzysztof Dyczkowski

Intelligent medical decision support system based on imperfect information. The case of ovarian tumor diagnosis (Inteligentny system wspomagania decyzji medycznych oparty na informacji niedoskonałej. Przypadek diagnostyki guzów jajnika).

informatyka

23.03.2018

Dr hab. Piotr Nowak

Wspomaganie decyzji finansowych z użyciem systemów informacyjnych wykorzystujących procesy Markowa oraz modele informacji nieprecyzyjnej.

informatyka

20.10.2017

Dr hab. inż. Marek Gągolewski

Nowe algorytmy agregacji i analizy danych: konstrukcja, własności i zastosowania.

informatyka

20.10.2017

Dr hab. Małgorzata Charytanowicz

Komputerowa analiza danych w zastosowaniach technicznych i medycznych.

informatyka

14.04.2016

Dr hab. Tomasz Górecki

Klasyfikacja szeregów czasowych z wykorzystaniem pochodnych i transformat.

informatyka

26.06.2015

Dr hab. Massimiliano Daniele Rosini

New unified approach to large-scale computational modeling, simulation and control of trafic flows and crowd dynamics (Nowe podejście do wielkoskalowego modelowania, symulacji i zarządzania dynamiką ruchu pieszego).

informatyka

25.04.2014

Dr hab. Józef Żurada

Zastosowanie zaawansowanych metod inteligencji obliczeniowej do wspomagania podejmowania decyzji w systemach produkcyjnych i biznesowych.

informatyka

24.01.2014

Dr hab. Zenon Sosnowski

Rozmyte drzewa decyzyjne w analizie danych, generacji wiedzy i prognozowaniu.

informatyka

24.01.2014

Dr hab. Agnieszka Malinowska

Modelowanie systemów dynamicznych Lagrange'a z wykorzystaniem rachunku na skalach czasowych oraz rachunku różniczkowego niecałkowitych rzędów.

automatyka i robotyka

24.01.2014

Dr hab. inż.
Przemysław Ignaciuk

Odporne algorytmy zarządzania zasobami w sieciach teleinformatycznych i logistycznych.

informatyka

24.01.2014

Dr hab. Leszek Klukowski

Methods of Estimation of Relations of: Equivalence, Tolerance and Preference in a Finite Set  (Metody estymacji relacji: równoważności, tolerancji i preferencji w zbiorze skończonym).

informatyka

27.09.2013

Dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka

Action Rules Mining (Eksploracja reguł akcji).

informatyka

14.06.2013

Dr hab. Maria Ganzha

Agenty programowe jako brokerzy zasobów w gridzie.

informatyka

14.06.2013

Dr hab. inż.
Lech Kruś

Wielokryterialne decyzje kooperacyjne. Metody wspomagania komputerowego.

automatyka i robotyka

26.04.2013

Dr hab. 
Witold R. Rudnicki

All Relevant Feature Selection Using Random Forest-Methods and Applications (Wyszukiwanie wszystkich istotnych atrybutów przy użyciu lasu losowego-metody i zastosowania).

informatyka

15.03.2013

Dr hab. 
Joanna Soszyńska-Budny

Niezawodność i bezpieczeństw o złożonych systemów technicznych.

automatyka i robotyka

15.03.2013

Dr hab. 
Norbert Jankowski

Meta-uczenie w inteligencji obliczeniowej.

informatyka

9.10.2012

Dr hab. 
Szymon Grabowski

New algorithms for exact and approximate text matching (Nowe algorytmy dokładnego i przybliżonego przeszukiwania tekstu).

informatyka

17.06.2011

Dr hab. inż.
Janusz Sobecki

Rekomendacja interfejsu użytkownika w adaptacyjnych webowych systemach informacyjnych.

informatyka

15.04.2011

Dr hab. 
Michał Baczyński

Fuzzy Implications (Implikacje rozmyte).

informatyka

17.12.2010

Dr hab. 
Adam Wierzbicki

Trust and Fairness in Open, Distributed Systems (Zaufanie i sprawiedliwość w otwartych systemach rozproszonych).

informatyka

19.11.2010

Dr hab. inż. 
Krzysztof Cpałka

Zagadnienie interpretowalności wiedzy i dokładności działania systemów rozmytych.

informatyka

26.03.2010

Dr hab. inż. 
Robert Nowicki

Rozmyte systemy decyzyjne w zadaniach z ograniczoną wiedzą.

informatyka

26.03.2010

Dr hab. inż. 
Adam Kasperski

Discrete Optimization with Interval Data. Minmax Regret and Fuzzy Approach (Optymalizacja dyskretna z przedziałowymi danymi. Podejście odporne i rozmyte) 

informatyka

19.06.2009

Dr hab. inż. 
Adam Niewiadomski

Methods for the  Linguistic Summarization of Data: Applications of Fuzzy Sets and Their Extensions (Metody lingwistycznego podsumowywania danych: zastosowania zbiorów rozmytych i ich rozszerzeń)

informatyka

15.05.2009

Dr hab. inż. Urszula Markowska-Kaczmar

Ekstrakcja reguł z sieci neuronowych. Podejście ewolucyjne

informatyka

05.12.2008

Dr hab. inż. 
Władysław Homenda

Zastosowanie inteligentnych metod obliczeniowych do przetwarzania informacji muzycznych

informatyka

11.04.2008

Dr hab. Hubert Wysocki

Nieklasyczny rachunek operatorów w analizie liniowych układów dynamicznych

automatyka
i robotyka

18.01.2008

Dr hab. inż. 
Andrzej Myśliński

Shape optimization of nonlinear distributed parameter systems

automatyka
i robotyka

03.07.2007

Dr hab. inż. 
Wiesław Krajewski

Wybrane metody wyznaczania optymalnych modeli uproszczonych

automatyka 
i robotyka

25.05.2007

Dr hab. 
Oscar Castillo

Hybrid Intelligent Systems for Pattern Recognition Using Soft Computing

informatyka

20.04.2007

Dr hab. 
Paticia Melin

Soft Computing and Fractal Theory for Intelligent Manufacturing

informatyka

20.04.2007

Dr hab. inż. 
Piotr Holnicki-Szulc

Modele propagacji zanieczyszczeń atmosferycznych w zastosowaniu do kontroli 
i sterowania jakością środowiska

automatyka 
i robotyka

27.03.2007

Dr hab. 
Sławomir Zadrożny

Zapytania nieprecyzyjne i lingwistyczne podsumowania baz danych

informatyka

21.12.2006

Dr hab. Przemysław Grzegorzewski

Wspomaganie decyzji w warunkach niepewności. Metody statystyczne 
dla nieprecyzyjnych danych

informatyka

21.12.2006

Dr hab. inż. 
Jacek Malinowski

Algorytmy wyznaczania niezawodności systemów sieciowych o wybranych typach struktur

informatyka

24.11.2006

Dr hab. 
Ewa Bednarczuk

Parametryczne problemy optymalizacji wielokryterialnej. Warunki stabilności rozwiązań

automatyka 
i robotyka

07.04.2006

Dr hab. inż. 
Piotr Suchomski

Synteza algorytmów odpornego sterowania w czasie dyskretnym

automatyka
i robotyka

13.01.2006

Dr hab. inż. 
Jan Studziński

Identyfikacja, symulacja i sterowanie oczyszczalniami ścieków

automatyka 
i robotyka

10.06.2005

Dr hab. inż. 
Ryszard Antkiewicz

Modelowanie i metody oceny efektywności wybranych podsystemów sieci korporacyjnych

informatyka

28.05.2004

Dr hab.
Krzysztof Kołoworocki

Asymptotyczne podejście do analizy niezawodności systemów

automatyka
i robotyka

19.10.2001

Dr hab. inż. 
Jacek Mańdziuk

Sieci neuronowe typu Hopfielda. Teoria i przykłady zastosowań

informatyka

08.12.2000

Dr hab. 
Krzysztof Szkatuła

Analiza przypadku średniego w optymalizacji dyskretnej. 
Wielowymiarowe zadanie załadunku oraz zadanie szeregowania prac

informatyka

28.04.2000

Dr hab. inż. 
Bożena Kostek

Soft Computing in Acoustics, Applications of Neural Networks, Fuzzy Logic and Rough Sets to Musical Acoustics

informatyka

17.03.2000

Dr hab. inż.
Krzysztof J. Cios

"Machine Learning" and "Neural Networks" (w monografii Data Mining Methods for Knowledge Discovery)

informatyka

22.10.1999

Dr hab. 
Włodzimierz Ogryczak

Wielokryterialna optymalizacja liniowa i dyskretna. Modele preferencji 
i zastosowania do wspomagania decyzji

informatyka

2.12.1997

Dr hab. inż. 
Sławomir T. Wierzchoń

Metody reprezentacji przetwarzania informacji niepewnej w ramach teorii Dempstera-Schafera

informatyka

21.05.1997

Dr hab. inż. 
Michał Inkielman

Symulacyjne metody analizy sterowanych wielozbiornikowych systemów wodnych

automatyka
i robotyka

16.10.1996

Dr hab. inż. 
Jerzy Józefczyk

Szeregowanie zadań w kompleksie operacji z uwzględnieniem ruchu realizatorów

automatyka 
i robotyka

25.06.1996

Dr hab. inż. 
Ignacy Kaliszewski

Quantitative Pareto Analysis by Cone Separation Technique

informatyka

27.10.1995

Dr hab. inż. 
Vilem Novak

The alternative mathematical model of linquistic semantics and pragmatics

informatyka

7.03.1995

Dr hab. inż. 
Marek Libura

Analiza wrażliwości rozwiązań zadań optymalizacji dyskretnej

automatyka 
i robotyka

15.11.1994

Dr hab. inż.
Ireneusz Jóźwiak

Zastosowanie modelu hazardów proporcjonalnych Weibulla w badaniach niezawodności systemów technicznych

automatyka 
i robotyka

10.05.1994

Dr hab. inż. 
Antoni Żochowski

Mathematical problems in shape optimization and shape memory materials

automatyka 
i robotyka

18.02.1994

Dr hab. inż. 
Dariusz Gątarek

Zagadnienia sterowania impulsowego związane z nierównościami quasi-wariacyjnymi rzędu pierwszego

automatyka 
i robotyka

23.09.1993

Dr hab. inż. 
Zbigniew Emirsajłow

Liniowo-kwadratowy problem sterowania dla układów nieskończenie wymiarowych z końcowym zbiorem docelowym

automatyka 
i robotyka

21.12.1992

Dr hab. inż. 
Tadeusz Nowicki

Modele i metody efektywnej gospodarki zasobami w lokalnych systemach komputerowych

informatyka

27.10.1992

Dr hab. inż. 
Stanisław Bańka

Komputerowa synteza złożonych wielowymiarowych układów automatycznego sterowania w ujęciu wielomianowym

automatyka 
i robotyka

26.06.1992

Dr hab. inż. 
Zbigniew Nahorski

Identyfikacja obiektów z czasem ciągłym na podstawie zakłóconych dyskretnych pomiarów przebiegów przejściowych

automatyka 
i robotyka

15.05.1992

Dr hab. inż. Aleksander I. Jastriebow

Synteza i analiza m-krokowych adaptacyjnych algorytmów identyfikacji parametrycznej obiektów statycznych i dynamicznych na podstawie dyskretnych pomiarów

automatyka 
i robotyka

21.02.1992

Dr hab. inż. 
Janusz Kacprzyk

Zbiory rozmyte w analizie systemowej

informatyka

16.03.1990

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www